กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,029,560 1,093,170 27.13 48
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,171,020 864,441 39.82 66
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,271,638 1,089,621 33.31 29
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,308,610 575,299 24.92 31
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,148,090 817,229 38.04 26
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,111,870 567,230 26.86 27
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,656,400 1,284,377 35.13 48
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,456,480 1,050,400 42.76 48
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,105,040 700,023 33.25 36
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,285,800 932,654 14.84 45
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,036,740 1,486,523 24.62 53
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
7,505,950 2,076,176 27.66 51
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,157,440 719,125 33.33 33
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,247,560 57,094 4.58 15
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,221,620 652,332 29.36 39
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,035,380 748,678 36.78 44
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,492,480 587,656 16.83 26
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,406,890 961,846 39.96 36
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,484,840 2,261,502 34.87 53
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,706,850 875,625 32.35 35
 
รวม
66,840,258 19,401,001 29.03 789