กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 2,196,562 39.10 84
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,775,185 5,059,491 32.07 104
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 443,354 23.23 47
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 1,097,076 32.27 56
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 151,962 5.14 49
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,746,500 285,655 10.40 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 1,889,558 26.57 39
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,205,375 4,179,099 58.00 109
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 375,890 15.59 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 864,084 14.08 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 1,445,630 26.11 51
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 1,223,768 21.55 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,602,800 1,216,326 33.76 48
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 335,788 21.58 36
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 831,242 27.54 47
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 689,070 44.94 55
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 665,075 37.30 37
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 993,757 32.35 50
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 1,520,868 22.24 48
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 815,422 19.70 51
 
รวม
92,026,980 26,279,678 28.56 1114