กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,561,300 898,920 16.16 81
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,775,185 56,900 0.36 103
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 117,305 6.15 47
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,278,500 226,250 6.90 51
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 95,300 3.22 49
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,666,500 161,650 6.06 30
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
6,943,650 742,272 10.69 34
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,134,975 641,836 9.00 107
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 63,680 2.64 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,055,050 334,520 5.52 77
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 172,632 3.12 50
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 559,116 9.85 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,420,300 332,105 9.71 42
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,526,000 218,483 14.32 30
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 372,602 12.35 44
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 67,050 4.37 48
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,706,900 188,789 11.06 33
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 438,448 14.27 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,693,850 933,404 13.94 41
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,046,310 505,638 12.50 46
 
รวม
90,924,920 7,126,899 7.84 1054