กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,029,560 492,530 12.22 48
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,156,020 535,598 24.84 65
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,246,870 287,284 8.85 28
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,308,610 440,669 19.09 31
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,148,090 682,794 31.79 26
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,111,870 411,460 19.48 27
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,656,400 447,403 12.24 48
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,456,480 1,023,300 41.66 48
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,105,040 283,619 13.47 36
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,285,800 509,490 8.11 45
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,036,740 761,557 12.62 53
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
7,505,950 428,023 5.70 51
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,157,440 236,038 10.94 33
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,247,560 57,094 4.58 15
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,160,120 372,786 17.26 36
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,245,630 361,096 16.08 49
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,492,480 125,927 3.61 26
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,406,890 706,412 29.35 36
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,484,840 1,294,989 19.97 53
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,679,850 344,319 12.85 34
 
รวม
66,922,240 9,802,388 14.65 788