กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,312,750 93,732 2.17 51
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,471,900 216,504 8.76 56
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,647,680 0 0.00 26
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,859,110 257,022 13.83 36
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,519,450 1,246,350 49.47 22
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,495,470 275,046 18.39 21
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,669,880 209,978 5.72 37
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,244,070 0 0.00 63
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
3,173,320 0 0.00 34
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
5,880,420 0 0.00 56
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,939,960 113,079 1.90 40
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
7,146,690 0 0.00 57
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1,758,890 0 0.00 29
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,471,220 0 0.00 34
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,624,610 0 0.00 39
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,585,870 24,500 1.54 33
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,909,340 58,800 2.02 31
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,925,180 33,853 1.16 33
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,128,770 227,189 3.71 59
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,424,210 0 0.00 33
 
รวม
63,188,790 2,756,053 4.36 790