กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,275,700 0 0.00 73
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,568,350 0 0.00 55
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,633,300 0 0.00 41
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,069,500 0 0.00 45
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,832,500 0 0.00 42
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,642,500 0 0.00 23
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
6,708,350 0 0.00 31
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,027,050 0 0.00 78
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
1,360,400 0 0.00 38
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,015,900 0 0.00 65
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,346,850 0 0.00 40
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,028,850 0 0.00 42
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,032,300 0 0.00 33
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,354,850 0 0.00 24
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,788,100 0 0.00 38
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,236,100 0 0.00 36
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,582,100 0 0.00 27
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 0 0.00 41
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,203,150 0 0.00 32
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,128,060 0 0.00 36
 
รวม
66,906,210 0 0.00 840