กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 2,254,886 40.14 84
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,975,185 5,798,399 36.30 105
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 443,354 23.23 47
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 1,097,076 32.27 56
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 309,554 10.47 50
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,746,500 901,388 32.82 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 2,684,701 37.74 39
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,205,375 4,230,909 58.72 109
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 471,510 19.56 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 1,096,284 17.87 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 1,909,158 34.48 51
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 1,796,551 31.64 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,602,800 1,956,422 54.30 48
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 359,962 23.13 36
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 1,352,820 44.83 57
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 689,070 44.94 55
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 844,634 47.37 39
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 1,044,547 34.00 50
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 2,316,514 33.87 50
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 1,231,515 29.76 51
 
รวม
92,226,980 32,789,255 35.55 1130