กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,281,632 858,952 20.06 45
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,093,500 1,436,049 68.60 55
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,575,940 152,256 9.66 28
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,859,110 606,413 32.62 36
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,519,450 1,663,758 66.04 22
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,689,870 480,089 28.41 25
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,589,880 1,093,126 30.45 37
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,085,170 618,850 29.68 56
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,031,620 420,545 20.70 33
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
4,894,641 447,761 9.15 50
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,804,580 1,363,448 28.38 39
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
3,587,780 1,273,822 35.50 44
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1,588,090 176,939 11.14 25
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,513,980 347,248 22.94 37
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,684,610 717,576 42.60 36
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,339,280 330,577 24.68 27
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,432,632 695,879 28.61 26
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,199,010 609,416 27.71 25
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,433,770 880,508 16.20 58
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,621,310 680,377 25.96 31
 
รวม
53,825,855 14,853,589 27.60 735