กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 3,643,344 64.86 84
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,975,185 8,695,315 54.43 112
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 1,177,848 61.71 60
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 2,026,025 59.60 57
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 2,128,817 71.99 61
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,746,500 1,675,413 61.00 38
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 5,089,663 71.55 39
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,205,375 6,025,039 83.62 109
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 1,552,196 64.38 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 2,779,086 45.30 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 3,176,640 57.37 52
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 3,261,627 57.43 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,649,600 2,718,603 74.49 43
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 818,839 52.62 43
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 2,536,812 84.06 58
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 1,228,494 80.12 59
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 1,314,673 73.74 46
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,322,300 1,772,820 53.36 52
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 4,904,098 71.71 52
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 2,183,234 52.75 51
 
รวม
92,523,780 58,708,586 63.45 1188