กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,245 0 0.00
2
การทำอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,505 0 0.00
3
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
4
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,250 0 0.00
5
ช่างตัดผม จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 72,000 0 0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 160,000 0 0.00
2
โครงการปฐมนิเทศติตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
3
โครงการพํฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม)
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนาครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคเรียน
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 80,000 0 0.00
7
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 58,500 0 0.00
8
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
9
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจผู้รับบริการ (3 Track)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
10
แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
11
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุปริญญาที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน TQF
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชันโรงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
ค่ายผู้นำนักศึกษาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
2
โครงการมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ
โครงการปกติ 1,200,000 0 0.00
3
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 482,650 0 0.00
4
โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
5
เปิดบ้านวิชาการ วชช.สงขลา ครั้งที่ 4
โครงการปกติ 300,000 0 0.00
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีบนฐานทรัพยากรในชุมชน
โครงการปกติ 1,730,200 0 0.00
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง บ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 244,800 0 0.00
3
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านอาชีพในอำเภอเทพา สะบ้าย้อยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
4
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง BRAND เสื้อผ้าสตรีมุสลิม
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
5
โครงการศึกษาและส่งเสริมอาชีพชุมชนการทำประมงพื้นบ้าน เพื่อการจัดการตนเองที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครการพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ DACUM
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,840 0 0.00
3
การทำอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 102,980 0 0.00
4
การเพาะเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,180 0 0.00
รวม 6,203,150 0 0.00