กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,281,632 1,539,222 35.95 45
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,093,500 1,508,849 72.07 55
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,575,940 594,805 37.74 28
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,917,370 828,003 43.18 40
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,519,450 1,663,758 66.04 22
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,689,870 797,633 47.20 25
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,589,880 1,998,110 55.66 37
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,085,170 1,259,900 60.42 56
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,031,620 487,375 23.99 33
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
4,894,641 522,261 10.67 50
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,804,580 1,363,448 28.38 39
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
3,587,780 1,328,778 37.04 44
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1,628,090 292,839 17.99 26
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,513,980 428,798 28.32 37
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,684,610 828,156 49.16 36
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,339,280 375,107 28.01 27
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,432,632 827,747 34.03 26
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,199,010 609,416 27.71 25
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,483,770 1,414,811 25.80 59
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,621,310 680,377 25.96 31
 
รวม
53,974,115 19,349,394 35.85 741