กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,000 25,000 100.00
2
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,000 34,000 100.00
3
การดำเนินธุรกิจดิจิทัล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 28,800 100.00
4
การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,000 25,000 100.00
5
การทำม้านั่งและผลิตภัณฑ์เลียนแบบธรรมชาติจากปูนซีเมนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,800 26,800 100.00
6
การทำลูกประคบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,000 28,000 100.00
7
การนวดแผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 65,500 65,500 100.00
8
การนวดเพื่อสุขภาพแบบสวีดิช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 65,500 65,500 100.00
9
การเพิ่มมูลค่าผ้าทอกระเหรี่ยง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,500 20,500 100.00
10
การเย็บกางเกงแสลค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,400 22,400 100.00
11
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,000 25,000 100.00
12
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,000 25,000 100.00
13
ภาษามือขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,000 28,000 100.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการปกติ 60,000 59,850 99.75
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 50,000 49,980 99.96
3
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
4
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปี 2561
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การแลกเปลี่ยนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
3
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและแนะแนวการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
5
โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 73,680 73,680 100.00
6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียด มคอ. 3 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ. 5 และการจัดทำผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 35,000 32,184 91.95
8
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
9
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ร่างหลักสูตร มคอ. 2 พ.ศ. 2561 )
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
10
โครงการฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษาและการนิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
11
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
12
โครงการระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
13
โครงการศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
14
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
โครงการปกติ 1,890,000 1,885,524 99.76
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 220,000 220,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การพัฒนาระบบเกษตรพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการวิจัย 297,000 245,611 82.70
2
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านพะมอลอ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการวิจัย 306,000 306,000 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนไทใหญ่ บ้านแม่ของ และชุมชนจีนยูนนานบ้านสันติชล อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 272,500 294,500 108.07
2
โครงการการจัดการความรู้เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลำน้ำยวม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
3
โครงการจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
4
โครงการจัดการความรู้ เพื่อร่วมพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
5
โครงการพัฒนาชีวิตวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 350,000 288,630 82.47
6
โครงการศูนย์ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 370,000 337,914 91.33
7
โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 285,000 285,000 100.00
8
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 350,000 350,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
พัฒนาทรัพยากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต
โครงการปกติ 131,600 131,600 100.00
2
E-commerce สำหรับผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 22,000 100.00
3
Phonics English
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
4
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
5
การเขียนประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
6
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
7
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 6,600 100.00
8
การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
9
การใช้โปรแกรมทางสถิติเบื้องต้น สำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 7,200 100.00
10
การใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 0 0.00
11
การใช้สมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
12
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 27,000 100.00
13
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
14
การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
15
การตัดต่อวีดีโอผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
16
การตัดเย็บก๋นไต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
17
การตัดเย็บชุดลำลอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 20,000 121.21
18
การทอผ้ากระเหรี่ยง (ระดับต้น)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,400 15,400 100.00
19
การทำขนมไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 4,800 100.00
20
การทำขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
21
การทำจองพารา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
22
การทำธุรกรรมการเงินผ่านสมาร์ทโฟน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
23
การทำธูปสมุนไพรไล่ยุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
24
การทำธูปหอมไล่ยุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 4,800 100.00
25
การทำน้ำมันไพลเหลือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
26
การทำเบเกอรี่ (ระดับต้น)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
27
การทำผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
28
การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 4,800 100.00
29
การทำยาหม่องปาล์มสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
30
การทำสบู่และน้ำยาเอนกประสงค์สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
31
การทำสบู่สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
32
การทำอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 4,800 100.00
33
การนวดประคบร้อนเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
34
การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
35
การปลูกฝรั่งกิมจูแบบกระถางแก้มลิง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
36
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 33,000 100.00
37
การผลิตไก่พื้นเมืองอย่างมีระบบเพื่อการค้าชายแดน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
38
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 13,200 100.00
39
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
40
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 4,800 4,800 100.00
41
การเพาะเห็ดหอมจากไม้ก่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
42
การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ รุ่น 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,800 100.00
43
การเลี้ยงปศุสัตว์ ประเภทโค-กระบือ เพื่อจำหน่าย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
44
การสร้าง Blog เพื่อการประชาสัมพันธ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
45
การสร้างเกมส์ระดับต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,000 14,000 100.00
46
การสร้างมูลค่าผ้าทอชนเผ่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
47
การสร้างเอกสารออนไลน์ด้วย google
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
48
การสานตะกร้าพลาสติก รุ่น1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
49
การออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,000 14,000 100.00
50
การออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 6,600 100.00
51
การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วย Google SketchUp
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 10,700 162.12
52
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
53
ช่างเสริมสวย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
54
เทคโนโลยีเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
55
แปรรูปสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้ต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,250 8,250 100.00
56
แปรรูปสมุนไพรจากไพล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
57
แปรรูปสมุนไพรไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
58
ภาษาจีนสำหรับเจ้าที่สำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
59
ภาษาพม่าเพื่อการค้าและการบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
60
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
61
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
62
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
63
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
64
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
65
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
66
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,500 13,500 180.00
67
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
68
สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,000 11,000 100.00
69
หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 5,500 5,500 100.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 7,366,230 7,135,723 96.87