กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 168,625 168,625 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 256,975 256,975 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เรียนฟรี 15 ปี 9,500 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 44,175 50,070 113.34
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 133,000 107,625 80.92
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 392,825 392,825 100.00
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 48,925 77,905 159.23
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 167,400 167,400 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 271,800 274,800 101.10
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เรียนฟรี 15 ปี 18,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 44,100 44,100 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 133,200 142,200 106.76
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 386,100 392,100 101.55
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 54,000 54,000 100.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 869,750 869,698 99.99
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,325,450 1,325,450 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เรียนฟรี 15 ปี 65,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 302,250 367,250 121.51
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 910,000 910,000 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 2,687,750 2,687,750 100.00
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 334,750 334,750 100.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 355,000 354,714 99.92
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 541,000 541,000 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เรียนฟรี 15 ปี 20,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 93,000 93,000 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 280,000 280,000 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 827,000 827,000 100.00
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 103,000 103,000 100.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 81,650 76,090 93.19
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 124,430 121,980 98.03
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เรียนฟรี 15 ปี 4,600 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 21,390 33,780 157.92
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 64,400 64,400 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 190,210 185,750 97.66
7
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 23,690 22,810 96.29
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
การจัดการความรู้จากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 200,000 199,928 99.96
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
2
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 101,924 0
3
การซอยผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 108,000 122,240 113.19
4
การดัดผม-การม้วนโรล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 80,720 153,495 190.16
5
การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 93,721 0
6
การบัญชีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 52,052 57.84
7
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 75,600 154,468 204.32
8
ช่างเชื่อมประกอบเฟอร์นิเจอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 29,445 0
9
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,460 0 0.00
10
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 0 0.00
11
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
12
ช่างตกแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,500 0 0.00
13
ช่างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,200 0 0.00
14
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
15
ช่างบำรุงรักษารถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 0 0.00
16
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 86,654 0
17
ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 0 0.00
18
ไทยสปา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 72,000 61,270 85.10
19
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 270,000 170,054 62.98
20
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 107,820 112,925 104.73
21
บัญชีเกษตรกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 75,052 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
โครงการปกติ 48,000 58,781 122.46
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานงานศิลป์ล้ำค่า การตอก ตัดลวดลายฉลุกระด่ษการทำพวงมโหตร ในงานมงคลประจำปี 2561
โครงการปกติ 50,000 39,219 78.44
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำประโยชน์ชุมชน
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
2
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โครงการปกติ 38,000 38,000 100.00
3
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
โครงการปกติ 57,000 57,000 100.00
4
ส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา (กีฬาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ)
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 49,804 99.61
2
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
3
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
4
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงการ (การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน)
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
5
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
6
พัฒนาผู้เรียนเข้าสู่การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำการศึกษา 2560
โครงการปกติ 93,000 93,000 100.00
7
พัฒนามาตรฐานวิชาการด้วยแบบทดสอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2560-2561 ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 89,250 73,656 82.53
9
พัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2560-2561 ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 100,000 37,000 37.00
10
พัฒนาสมรรถนะหลักสมรรถนะทั่วไปเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
11
วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
12
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้ด้านผู้สูงอายุพิจิตร
โครงการปกติ 180,000 165,180 91.77
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวาแบบมีส่วนร่วม ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
โครงการวิจัย 157,200 157,200 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านพัฒนาทักษะอาชีพสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 240,000 239,920 99.97
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 300,000 299,240 99.75
3
โครงการหน่วยซ่อมสร้างบริการชุมชน (Fix it Community Unit)
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
โครงการปกติ 900,000 899,146 99.91
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
ก๋วยเตี๋ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,000 0
2
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 149,880 0
3
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
4
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 18,000 50.00
5
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 3,074 8.54
6
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 8,879 82.21
7
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
8
การทำขนมอบเบเกอรี่(คุ้กกี้)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 4,000 0
9
การทำเบเกอรี(ขนมจีบ-ซาลาเปา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
10
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 58,800 0
11
ขนมไทย(ลูกคุณทองแดง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
12
ขนมไทยในพิธีมงคล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
13
ขนมไทยใบตองห่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 13,361 74.23
14
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
15
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,160 7,560 25.93
16
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,400 84,300 167.26
17
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 0 0.00
18
ช่างตกแต่งพิมพ์ลายพื้นคอนกรีต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,820 0 0.00
19
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,220 10,675 25.90
20
ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
21
ช่างปะยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 3,205 8.90
22
เทคนิคการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 4,732 19.72
23
เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 9,850 27.36
24
เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 38,409 71.13
25
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
26
อาหารไทยภาคกลางประเภทอาหารจานเดียว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 1,200 0
หลักสูตร ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
รวม 16,301,095 16,109,346 98.82