กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 70,000 40,145 57.35
2
การนวดไทย 3
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,650 0 0.00
3
การนวดแผนไทยประยุกต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,500 0 0.00
4
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 73,500 0 0.00
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,750 0 0.00
6
ช่างขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,000 0 0.00
7
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,600 18,504 72.28
8
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 73,100 0 0.00
9
ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,600 18,072 70.59
10
ช่างประดับอัญมณีพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,000 22,720 78.34
11
เทคนิคการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,550 0 0.00
12
โปรแกรม MICROSOFT OFFICE เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,250 0 0.00
13
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,000 24,750 85.34
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,750 0 0.00
15
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,750 0 0.00
16
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 29,000 0 0.00
17
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,600 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
2
โครงการพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้สู่สากลเพื่อคนจังหวัดตาก
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
3
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒธรรมท้องถิ่น
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 210,000 209,219 99.63
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยสำหรับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 50,000 39,660 79.32
3
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 97,200 95,684 98.44
4
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
5
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 70,000 69,900 99.86
6
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
7
โครงการส่งเสริมคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
8
ติดตามข้อมูลนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการปกติ 395,000 395,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การพัฒนาเตาอบรมควันหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เพื่อส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดตาก
โครงการวิจัย 231,000 88,998 38.53
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพในจังหวัดตาก
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างการเรียนรู้ มรดกวัฒนธรรมชุมชนแม่สอดแก่ผู้มาเยือน
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
โครงการปกติ 160,000 160,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยแรงงานคนพิการจังหวัดตาก
โครงการปกติ 180,000 107,556 59.75
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการบริการวิชาการขยายผลองค์ความรู้อาชีพการทำมาหากินสู่ชุมชน
โครงการปกติ 144,000 144,000 100.00
2
การขยายพันธุ์ไม้ผล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
3
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,200 0 0.00
4
การจักรสานตระกร้า จากป่านศรนารายณ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 11,250 65.79
5
การจัดดอกไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,100 0 0.00
6
การจัดดอกไม้แบบสากล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,100 0 0.00
7
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
8
การทำขนมพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
9
การทำเบเกอรี(ขนมจีบ-ซาลาเปา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,600 6,930 72.19
10
การทำปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
11
การทำยาหม่องสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,100 0 0.00
12
การทำสเปรย์ไล่ยุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,100 0 0.00
13
การทำอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,950 0 0.00
14
การทำอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 12,356 36.13
15
การประดิษฐ์ของใช้จากใบลาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,600 0 0.00
16
การผลิตกระเป๋าจากผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
17
การผลิตกระเป๋าจากผ้าพื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,850 0 0.00
18
การเพ้นท์เข็มกลัดเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,100 10,350 93.24
19
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,200 0 0.00
20
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,300 0 0.00
21
ช่างเชื่อมติกเหล็กกล้าไร้สนิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 11,762 68.78
22
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,850 0 0.00
23
ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,400 1,950 9.56
24
ภาษาจีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,850 12,000 52.52
25
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
26
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
27
ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการด้านที่พัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
28
ลีลาสเพื่อสุขภาพจังหวะบิกิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
29
ศาสนาพิธีกรและมารยาทไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
30
ศิลปะการตกแต่งโต๊ะด้วยผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
31
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,100 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
2
การแพทย์แผนไทย
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,923,100 2,602,805 66.35