กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
2
การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,000 0 0.00
3
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
4
การถ่ายภาพเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,000 0 0.00
5
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
6
การนวดแผนไทยแบบราชสำนัก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 75,000 0 0.00
7
การบัญชีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 75,000 0 0.00
8
การบัญชีร้านค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,000 0 0.00
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 244,734 0 0.00
10
การผลิตผ้าหมักโคลน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 80,000 0 0.00
11
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
12
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML/DHTML
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 73,500 0 0.00
13
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 0 0.00
14
การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการหมักโคลน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,000 0 0.00
15
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 140,000 0 0.00
16
งานหล่อปูนซิเมนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 50,000 0 0.00
17
ชาข้าวพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
18
ช่างตกแต่งผิดด้วยวัสดุสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 63,000 0 0.00
19
ช่างติดนั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,500 0 0.00
20
หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
21
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 81,466 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (การจัดการความรู้เพื่อสืบสานวัฒนธรรม (สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเมืองมุกดาหาร))
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น)
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
3
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม “การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย” (อุ่นไอรักคลายร้อนที่มุกดาหาร)
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
กีฬาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สัญจรครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
2
โครงการ show and share (ยาเสพติด)
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
4
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25561
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
5
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (องค์การนักศึกษา)
โครงการปกติ 36,000 0 0.00
6
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
7
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเข้าค่ายปรับฐานการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
8
สมุดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา
โครงการปกติ 25,000 0 0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การประเมินผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการปกติ 102,600 0 0.00
3
โครงการบริหารความเสี่ยง
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
4
โครงการบริหารเครือข่ายและหน่วยจัดการศึกษา
โครงการปกติ 45,000 0 0.00
5
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 92,000 0 0.00
6
โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
7
โครงการวางระบบและให้บริการด้านไอทีของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
8
โครงการสำรวจความต้องการของชุมชนในการศึกษาต่อระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 90,000 0 0.00
9
โครงการเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้จากการฝึกงาน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
พัฒนาบุคลากรเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (เขตเทศบาลตำบลดอนตาล ตำบลบ้านเป้า ตำบลโนนยาง ตำบลผึ่งแดด)
โครงการปกติ 420,000 420,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมบริโภค : กรณีศึกษา บ้านผาสุก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
โครงการวิจัย 298,000 0 0.00
2
การพัฒนารูปแบบทางการตลาดที่มีประสิทธิผลของชุมชนถั่วลิสงตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โครงการวิจัย 298,000 298,000 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการปกติ 280,000 280,000 100.00
2
โครงการการจัดการความรู้ทางการตลาดธุรกิจกาแฟในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
3
โครงการจัดการความรู้ผ้าทอมือจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 320,000 320,000 100.00
4
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงในจังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 197,000 197,000 100.00
5
ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การเขียนแผนธุรกิจชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 131,500 0 0.00
2
การจัดการสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
3
การจัดทำบัญชีชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 136,000 0 0.00
4
การตัดผมชายทรงมาตรฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
5
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 72,000 0 0.00
6
การท่องเที่ยวเมืองพาลุกากรภูมิ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
7
การทำขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเปี๊ยและโดนัท)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,600 0 0.00
8
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 56,200 0 0.00
9
การประทินผิวกายด้วยสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
10
การผสมเครื่องดื่มและไอสกรีม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 0 0.00
11
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (การทำสบู่ ยาสระผม ครีมนวดผมด้วยสมุนไพร)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
12
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่าง ๆ (พานบายศรี ขันหมากเบง และงานใบตอง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
13
ขนมไทยพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,000 0 0.00
14
ข้าวยาคู
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
15
เทคนิคการสร้างจิตสำนึกต่องานบริการอย่างประทับใจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,000 0 0.00
16
นักการตลาดชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
17
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 81,000 0 0.00
18
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,900 0 0.00
19
อาหารว่างประเภททอด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 0 0.00
20
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
21
อาหารสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,900 0 0.00
22
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,754,500 2,245,000 39.01