กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมู,ค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศนียบัตร 111,000 32,400 29.19
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
3
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,000 0 0.00
4
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,800 0 0.00
5
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,600 0 0.00
6
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,700 0 0.00
7
การเพาะเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 130,200 0 0.00
8
โครเชท์เพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ (กีฬานักศึกษา)
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
2
โครงการพัฒนาผู้พิการ
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
3
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะทึ่พึงประสงค์(อัตลักษณ์)
โครงการปกติ 10,000 9,600 96.00
4
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
5
บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำประโยชน์
โครงการปกติ 10,000 9,990 99.90
6
พัฒนาศิษย์เก่า ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ประการ
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
7
วิทยาลัยคุณธรรมภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
8
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา)
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
: โครงการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาธิบาล (การอบรมให้ความรู้ ด้านการเงิน-พัสดุ)
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
2
: โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 36,000 36,000 100.00
3
: โครงการระดมทุนและทรัพยากร (จัดประชุมระดมทุน)
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
4
โครงการคนดีศรีวิทยาลัยชุมชน (ยกย่องคนดี)
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
5
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนประจำปี
โครงการปกติ 20,000 19,999 100.00
6
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/สำรวจความพึงพอใจ อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
7
โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
8
โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
9
โครงการประสาทอนุปริญญาบัตร
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
10
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ และจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า และพัฒนาทักษะอาชีพ
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
11
โครงการปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (พัฒนาแหล่งเรียนรู้)
โครงการปกติ 11,850 11,850 100.00
12
โครงการพัฒนาครูผู้สอน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
13
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF กิจกรรม มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
14
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภา ผู้บริหาร คณะเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 88,050 88,050 100.00
15
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
16
โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 32,000 32,000 100.00
17
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
18
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 30,000 29,000 96.67
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดหนองบัุวลำภู
โครงการปกติ 270,000 270,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การศึกษากระบวนการปรับตัวของชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการวิจัย 208,700 166,850 79.95
2
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษากรณี บ้านสนามชัย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการวิจัย 245,000 243,219 99.27
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมในจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
2
โครงการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
โครงการปกติ 190,000 190,000 100.00
3
โครงการสายใยลวดลายผ้า ภูมิปัญญาผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
4
ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
5
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ข้าวฮางงอกงอกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
พัฒนาศักยภาพทางภาษาแก่ชุมชน
โครงการปกติ 44,800 44,800 100.00
2
การผลิตน้ำตาลก้อนจากน้ำอ้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 0 0.00
3
การผลิตลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
4
การเพาะเห็ดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
5
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 121,600 0 0.00
6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,750 0 0.00
7
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ๒
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,750 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,395,100 2,645,758 77.93