กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 20,425 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 28,025 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล
เรียนฟรี 15 ปี 81,225 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 33,725 0 0.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 21,600 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 31,500 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล
เรียนฟรี 15 ปี 92,700 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 37,800 0 0.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 105,350 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 144,550 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล
เรียนฟรี 15 ปี 555,750 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 230,750 0 0.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 43,000 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 59,000 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล
เรียนฟรี 15 ปี 171,000 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 71,000 0 0.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 9,890 0 0.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 13,570 0 0.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล
เรียนฟรี 15 ปี 39,330 0 0.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 16,330 0 0.00
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
2
การขยายพันธ์พืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,500 100,000 190.48
3
การขับรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 56,625 44,625 78.81
4
การดูแลผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 24,300 98.18
5
การทอผ้าฝ้ายลายโบราณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,750 75,000 95.24
6
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,875 113,700 285.14
7
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 30,000 90.91
8
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 180,000 545.45
9
การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากมันสำประหลังเพื่อใช้ในการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,750 22,500 90.91
10
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
11
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,250 135,000 279.79
12
การผลิตอาหารสัตว์(สัตว์ปีก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,500 25,000 90.91
13
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังแบบเกษตรสรรพสิ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 37,500 90.91
14
การเลี้ยงนกกระทา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 30,000 90.91
15
ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 64,800 98.18
16
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,750 75,000 95.24
17
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,750 75,000 95.24
18
ช่างติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,175 40,500 100.81
19
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,875 0 0.00
20
ทำนา ๑ ไร่ มีรายได้ ๑ แสน แบบเกษตรอินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 25,152 95.27
21
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตอ้อยสู่ความยั่งยืน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 37,500 90.91
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 25,500 77.27
23
หลักสูตร การถักตะกร้าและกระเป๋าใยสังเคราห์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,500 100,000 190.48
24
หลักสูตร ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 70,400 128,000 181.82
25
หลักสูตร ช่างบริการรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการปกติ 16,000 0 0.00
2
สืบค้นสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน
โครงการปกติ 150,000 200,600 133.73
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
การจัดงานการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 "อุทัยธานีเกมส์"
โครงการปกติ 800,000 0 0.00
2
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
3
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการปกติ 36,000 36,000 100.00
4
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
โครงการปกติ 54,000 54,000 100.00
5
โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการปกติ 25,600 25,600 100.00
6
โครงการเยี่ยมบ้านและพบผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
7
โครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์
โครงการปกติ 18,400 18,400 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การจัดงานโครงการเปิดโลกวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนและนวัตกรรมชุมชน
โครงการปกติ 56,000 56,000 100.00
2
การจัดสอบปลายภาคเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2560 และ 1/2561
โครงการปกติ 5,000 4,999 99.98
3
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา ปวส./ปวช.และหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 3,500 3,500 100.00
4
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 7,500 7,500 100.00
5
โครงการ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพและบริการทางวิชาการ
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
6
โครงการ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
7
โครงการการวิจัยเชิงบูรณาการจากหลากหลายสาขาวิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
8
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.
โครงการปกติ 7,500 0 0.00
9
โครงการนิเทศการจัดการศึกษา (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ระดับ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา
โครงการปกติ 7,500 7,495 99.93
10
โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 7,500 7,500 100.00
11
โครงการประชาสัมพันธ์
โครงการปกติ 17,500 17,500 100.00
12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีในเรื่องการเรียนการสอนรูปแบบวิทยาลัยชุมชน ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา
โครงการปกติ 17,500 16,876 96.43
13
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
14
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการปกติ 2,500 2,500 100.00
15
โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
16
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
17
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส.
โครงการปกติ 17,500 17,500 100.00
18
โครงการพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
19
โครงการพัฒนาห้องเรียนสาขาวิชาการบัญชี
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
20
โครงการพัฒนาห้องเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
21
โครงการพัฒนาห้องเรียนสาขาวิชาช่างยนต์
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
22
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 77,600 77,600 100.00
23
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
24
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
25
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการเงินและพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
26
เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (PRE V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 2,500 2,200 88.00
27
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทบทวนแผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
โครงการปกติ 11,000 11,000 100.00
28
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 2 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
29
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand4.0
โครงการปกติ 11,000 11,000 100.00
30
สวนพฤกษศาสตร์การเรียนรู้บูรณาการ
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการการจัดการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านตามชาติพันธุ์ ของกลุ่มอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โครงการวิจัย 186,000 186,000 100.00
2
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้การออกแบบลายผ้าฝ้ายโบราณชุมชนทัพคล้ายด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ระยะที่ 2
โครงการวิจัย 186,000 186,000 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชน
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
2
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
โครงการปกติ 245,000 143,800 58.69
3
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
โครงการปกติ 96,600 96,600 100.00
4
โครงการการจัดการความรู้ผ้าทอพื้นเมือง
โครงการปกติ 290,000 290,000 100.00
5
โครงการการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โครงการปกติ 160,000 160,000 100.00
6
โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการปกติ 220,000 199,530 90.70
7
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน
โครงการปกติ 175,000 174,999 100.00
8
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทฤษฎีใหม่” โดยชุมชนมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 230,000 230,000 100.00
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
การจัดทำบัญชีกิจการผาทั่งคาร์แคร์
โครงการปกติ 4,950 4,900 98.99
2
การจัดทำบัญชีต้นทุนการทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ
โครงการปกติ 5,120 5,070 99.02
3
การออกแบบและสร้างเครื่องปั่นฝ้าย
โครงการปกติ 25,900 25,900 100.00
4
การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเมล็ดฝ้าย
โครงการปกติ 17,000 17,000 100.00
5
การออกแบบและสร้างเครื่องเหลาก้านมะพร้าว
โครงการปกติ 9,610 9,610 100.00
6
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โครงการปกติ 28,500 28,500 100.00
7
โครงการเครื่องบดอาหารสัตว์เพื่อการเกษตร
โครงการปกติ 15,500 15,500 100.00
8
โครงการเครื่องเพิ่มแรงดันน้ำ (แอร์แวร์)
โครงการปกติ 12,780 12,780 100.00
9
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในส่วนของการดำเนินงานให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผล ประจำปี 2561
โครงการปกติ 4,128 4,096 99.22
10
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ : ร้านค้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์
โครงการปกติ 2,000 2,000 100.00
11
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องพ่นฮอร์โมนพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการปกติ 8,000 8,000 100.00
12
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องโม่ปูน
โครงการปกติ 14,900 14,900 100.00
13
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ รถประหยัดพลังงานไทยแลนด์ 4.0
โครงการปกติ 45,000 45,000 100.00
14
ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด
โครงการปกติ 9,510 9,510 100.00
15
รถประหยัดนำ้มันเชื้อเพลิง(รถตลาด)
โครงการปกติ 79,800 79,800 100.00
16
ออกแบบและสร้างเครื่องยิงกระดาษ ( paper shooter )
โครงการปกติ 10,500 10,500 100.00
17
ออกแบบและสร้างเครื่องหั่นตะไคร้
โครงการปกติ 6,000 6,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การเปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 197,000 298.48
2
การผลิตไม้ผลนอกฤดู
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
3
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 20,000 45.45
4
ขนมไทยพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 45,000 90.91
5
ขนมอบเบเกอรี่(เค้ก)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 45,000 90.91
6
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,000 90.91
7
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่และพนักงานทั่วไปในสำนักงาน ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 27,750 84.09
8
หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,000 90.91
หลักสูตร ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 7,658,518 5,318,591 69.45