กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะโรงเรียนบ้านเกาะหาดทรายดำ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
2
การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,700 0 0.00
3
การตกแต่งสถานที่เพื่อการจัดงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 34,200 95.00
4
การนวดแผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,700 30,000 86.46
5
การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 71,400 198.33
6
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 32,400 90.00
7
การอ่าน-การเขียนภาษาพม่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
8
ขนมไทยและอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,600 104,160 180.83
9
เทคนิคการถ่ายภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 19,125 70.83
10
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเพื่อสร้างอาชีพสู่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 36,000 100.00
11
เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 61,200 24,300 39.71
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชนจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 24,000 24,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โครงการปกติ 180,000 180,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการจัดกิจกรรมดำเนินงานรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
โครงการปกติ 16,000 16,000 100.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
3
โครงการบริหารจัดการระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนด้านงานทะเบียน วัดผลการศึกษาและประเมินผลการศึกษา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 31,000 3,574 11.53
5
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันศึกษาและเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
โครงการปกติ 30,000 6,700 22.33
6
โครงการพัฒนาระบบต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
7
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยการเรียนการสอนแก่ผู้สอนวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โครงการปกติ 35,000 35,000 100.00
9
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
10
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 16,164 16,164 100.00
11
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 93,836 70,420 75.05
12
โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 110,000 110,000 100.00
13
โครงการระดมทุนและทรัพยากรวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
14
โครงการศึกษาความต้องการของประชาชนในการศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
15
โครงการศึกษาสภาพการออกกลางคันนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
16
โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 1,000 1,000 100.00
17
อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 445,000 445,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนวิถีพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง
โครงการวิจัย 248,000 222,090 89.55
2
โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหวายจังหวัดระนอง
โครงการวิจัย 228,000 199,660 87.57
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหาดทรายดำ
โครงการปกติ 260,000 259,997 100.00
2
โครงการจัดการความรู้เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดระนอง
โครงการปกติ 311,000 311,000 100.00
3
โครงการจัดการความรู้อาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
4
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 300,000 300,001 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการจัดหลักสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการปกติ 18,000 18,000 100.00
2
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 7,200 66.67
3
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 53,520 223.00
4
การทำผลงานทางวิชาการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
5
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
6
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 30,000 166.67
7
การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับประชาชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
8
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 16,500 91.67
9
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
10
เทคนิคการบริหารโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 12,000 66.67
รวม 3,732,200 3,498,411 93.74