กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ
โครงการปกติ 250,000 178,100 71.24
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 100,000 98,097 98.10
2
โครงการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสผ่านพิพิธภัณฑ์ขุนละหาร
โครงการปกติ 120,000 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการปกติ 16,000 15,220 95.13
4
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 122,500 0 0.00
5
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ชุมชนบ้านตะละฆอสะโต
โครงการปกติ 27,500 0 0.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการ เสริมสร้างทักษะกีฬาและพัฒนาศักยภาพสานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
2
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 50,000 46,734 93.47
3
โครงการส่งเสริมบทบาทนักศึกษากับการประกับคุณภาพสถานศึกษา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 50,000 49,800 99.60
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการ จัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
โครงการปกติ 96,450 0 0.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
3
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรสู่ชุมชน
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
4
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
โครงการปกติ 53,960 0 0.00
5
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ หลักสูตรอนุปริญญา ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงาน ในจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 27,500 0 0.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 130,000 111,575 85.83
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการจัดการความรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมกระจูดเชิงพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 190,000 0 0.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้
1
โครงการ พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้นำนักศึกษา ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 160,000 157,640 98.53
2
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 457,900 161,960 35.37
3
โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
โครงการปกติ 250,000 0 0.00
4
โครงการสร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นหนึ่ง
โครงการปกติ 45,200 36,200 80.09
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
การขับและควบคุมเครื่องจักรกลหนัก(รถขุด) ด้วยโปรแกรมเสมือนจริง (ปฏิบัติงานในสถานที่จริง)
โครงการปกติ 76,500 0 0.00
2
การทำไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
3
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประจำปี 2561
โครงการปกติ 118,000 0 0.00
4
โครงการ ขนมทองพับส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บ้านตะลาฆอสะโต
โครงการปกติ 44,000 0 0.00
5
โครงการ จัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
โครงการปกติ 96,450 0 0.00
6
โครงการ อบรมหลักสูตรการจัดการร้านค้าชุมชน
โครงการปกติ 24,800 0 0.00
7
โครงการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 116,000 0 0.00
8
โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
9
โครงการการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
10
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการช่างปูกระเบื้องเบื้องต้น ประจำปี2561
โครงการปกติ 61,250 0 0.00
11
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
โครงการปกติ 48,760 48,760 100.00
12
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปกติ 146,380 0 0.00
13
โครงการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
14
โครงการอบรม ขนมอบเบเกอรี่และขนมไทย เพื่อการประกอบธุรกิจ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
โครงการปกติ 120,600 0 0.00
15
โครงการอบรมการทำไข่เค็มพอกฮาลาล
โครงการปกติ 33,200 0 0.00
16
โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์
โครงการปกติ 57,500 57,500 100.00
17
โครงการอบรมการปลูกพืชระยะสั้น
โครงการปกติ 206,100 0 0.00
18
โครงการอบรมการเลี้ยงชันโรง
โครงการปกติ 73,500 0 0.00
19
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม
โครงการปกติ 49,000 0 0.00
20
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเห็ดนางฟ้า
โครงการปกติ 40,160 40,160 100.00
21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ
โครงการปกติ 138,400 0 0.00
22
โครงการอบรมธุรกิจปลูกผักสวนครัวในกระถาง
โครงการปกติ 24,460 24,460 100.00
23
โครงการอบรมน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2)
โครงการปกติ 65,500 0 0.00
24
โครงการอบรมปฏิบัติการช่างปูกระเบื้อง
โครงการปกติ 51,000 0 0.00
25
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาจักสานจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 82,000 0 0.00
26
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจังหวัดนราธิวาส
โครงการปกติ 82,000 0 0.00
27
โครงการอบรมหลักสูตรของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 89,400 0 0.00
28
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มกระจูดนารา
โครงการปกติ 269,490 0 0.00
29
ผลิตสื่อเพื่อสร้างอาชีพผ่านระบบออนไลน์
โครงการปกติ 17,900 0 0.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน(ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง)
โครงการปกติ 24,000 12,600 52.50
2
โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารและการจัดการกลุ่มอาชีพ
โครงการปกติ 13,800 0 0.00
รวม 4,977,160 1,238,806 24.89