กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โครงการปกติ 280,000 280,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดดอกไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,600 52,893 91.83
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 76,500 82,475 107.81
3
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 108,000 115,781 107.20
4
หลักสูตรการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 30,795 106.93
5
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 76,500 105,456 137.85
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการปกติ 16,000 16,000 100.00
2
เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก วิทยาลัยชุมชนและชุมชนร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา
โครงการปกติ 120,000 120,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาสู่การเรียนรู้คู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
2
โครงการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โครงการปกติ 50,000 29,850 59.70
3
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา
โครงการปกติ 80,000 77,880 97.35
4
โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และปรองดองนักศึกษาด้านกีฬา 20 จังหวัด
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
5
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและระลึกพระคุณครู ประจำปี 2561
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาด้านการเขียนบทความรับใช้สังคม
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
การศึกษาความต้องการของชุมชนในการเข้ารับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 35,000 31,922 91.21
3
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) วิทยาลัยชุมชนยะลา
โครงการปกติ 10,000 6,500 65.00
4
ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนยะลากับวิทยาลัยชุมชนบาลิ่ง ประเทศมาเลเซีย
โครงการปกติ 5,000 4,750 95.00
5
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปี 2561
โครงการปกติ 60,000 54,030 90.05
6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
7
โครงการพัฒนาวิทยากรและติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 30,000 27,328 91.09
8
โครงการศึกษาแนวโน้มสภาพปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 8,800 88.00
9
โครงการส่งเสริมด้านอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน
โครงการปกติ 30,000 21,160 70.53
10
โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของวิทยาลัยชุมชนยะลา(หลักสูตรอนุปริญญา/หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
11
โครงการอบรมระบบทะเบียนและการวัดผล
โครงการปกติ 30,000 16,153 53.84
12
โครงการอบรมและติดตามระบบภาวะการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
13
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
14
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2561
โครงการปกติ 32,300 17,200 53.25
15
รับสมัครนักศึกษา ปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 95,000 94,712 99.70
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 175,300 175,300 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ smart farmer
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
2
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรต้นแบบ
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้
1
ค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ
โครงการปกติ 219,900 144,010 65.49
2
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา และภาคีเครือข่าย
โครงการปกติ 200,000 273,662 136.83
3
มหกรรมวิชาการ 7 จังหวัดภาคใต้
โครงการปกติ 1,000,000 989,600 98.96
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการปกติ 1,188,800 1,119,946 94.21
2
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ กิจกรรมย่อยที่ 1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area - based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน : กรณีศึกษาการผลิตข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ
โครงการปกติ 1,000,000 772,160 77.22
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
โครงการปกติ 104,000 101,057 97.17
2
โครงการอบรมพนักงานพายเรือล่องแก่ง อัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการปกติ 42,000 42,000 100.00
3
การตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมตามสมัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 49,965 113.56
4
การออกแบบเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 40,850 92.84
5
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 14,040 58.50
6
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 25,016 52.12
7
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 13,500 56.25
8
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 45,399 252.22
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
7
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,072,700 5,600,190 92.22