กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 350,000 350,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศนียบัตร 75,000 55,709 74.28
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,840 72,381 139.62
3
การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 45,727 95.26
4
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,920 25,327 97.71
5
ขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 95,040 121,109 127.43
6
ช่างประกอบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,668 0 0.00
7
อาหารพื้นเมือง(ไก่ฆอและ+ต้มยำกุ้ง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,513 0 0.00
8
อาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,920 28,801 111.11
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิถีชุมชนคนปัตตานี
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
2
โครงการอนุรักษ์การจัดทำว่าวเบอร์อามัส
โครงการปกติ 150,000 149,999 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 60,000 58,924 98.21
2
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
3
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 6
โครงการปกติ 150,000 151,076 100.72
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรม การประชุมครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 124,625 124,000 99.50
2
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องการอบรมเชิงปกิบัติการการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
โครงการปกติ 17,600 17,600 100.00
3
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการพัฒนานักสึกษาหลักสูตรอนุปริญญาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF ด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โครงการปกติ 164,960 164,960 100.00
4
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถานศึกษา
โครงการปกติ 68,915 68,915 100.00
5
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้แบบ Active learning
โครงการปกติ 17,600 16,950 96.31
6
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการศึกษา
โครงการปกติ 10,500 10,500 100.00
7
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
8
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2560
โครงการปกติ 14,300 14,300 100.00
9
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
10
พัฒนาวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเสริมสมรรถนะการปฏิบัติของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการความรู้การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ ชุมชนบ้านป่าหลวง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 280,000 280,000 100.00
2
โครงการการจัดการความรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการยกระดับความสามารถ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
โครงการปกติ 480,000 480,000 100.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้
1
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 198,359 198,359 100.00
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โครงการปกติ 169,241 169,241 100.00
3
มหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ (เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
โครงการปกติ 202,400 202,400 100.00
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 166,000 188,160 113.35
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
3
กิจกรรมการฝึกอบรม “หลักสูตรการทำขนมเปี๊ยะไส้ต่างๆ”
โครงการปกติ 55,000 55,000 100.00
4
กิจกรรมการฝึกอบรม “หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก กล้วยหอมทอง”
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
5
กิจกรรมการฝึกอบรม “หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด”
โครงการปกติ 94,180 112,880 119.86
6
กิจกรรมติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ
โครงการปกติ 354,000 354,000 100.00
7
โครงการ PNCC Open House 2017 (เปิดรั้ววิทยาลัยชุมชนปัตตานี สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 400,000 399,110 99.78
8
โครงการ การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา หลักสูตร การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการปกติ 78,000 71,705 91.93
9
โครงการการถนอมอาหารจากไข่เป็ด
โครงการปกติ 55,000 50,000 90.91
10
โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
โครงการปกติ 59,200 70,000 118.24
11
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
โครงการปกติ 60,000 80,000 133.33
12
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลผลิตจากถั่ว
โครงการปกติ 65,000 65,000 100.00
13
โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากก้านจาก ชุมชนละเมาะทะเล ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 51,250 137,660 268.60
14
โครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองสู่ข้าวกล้องงอก : กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
โครงการปกติ 178,730 300,000 167.85
15
โครงการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอไม้แก่น และอำเภอสายบุรี
โครงการปกติ 100,000 0 0.00
16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างชุมชน
โครงการปกติ 262,840 300,000 114.14
17
โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพร่วมในสวนปาล์มน้ำมัน
โครงการปกติ 85,000 93,093 109.52
18
เศรษฐกิจพอเพียงเบื้องต้น
โครงการปกติ 165,800 153,392 92.52
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การทำอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 99,000 108,000 109.09
2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,400 18,100 55.86
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,240,800 6,427,378 102.99