กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาการบรืหารจัดการขยะ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 166,500 137,750 82.73
3
การตัดเย็บหมวกและผ้าคลุมผมมุสลิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,100 28,000 79.77
4
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการกำจักศัตรูพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,300 42,650 83.14
5
การผูกผ้า จีบผ้าในงานพิธีต่างๆ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,000 67,550 86.60
6
การพัฒนาเว็บไซด์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,600 28,600 58.85
7
การเพาะเห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,300 41,650 81.19
8
การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 51,300 48,475 94.49
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงศิลปะพื้นบ้านดาระ
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
2
โครงการการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมือง จังหวัดสตูล
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
3
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ(กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ)
โครงการปกติ 131,250 128,941 98.24
2
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำประโยชน์ชุมชน
โครงการปกติ 68,950 72,800 105.58
3
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พี่งประสงค์(อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน)
โครงการปกติ 6,100 5,504 90.23
4
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการปกติ 33,700 32,755 97.20
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการจัดทำหนังสือเรียนวิชาสตูลศึกษา
โครงการปกติ 28,000 28,000 100.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
3
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 4,000 4,000 100.00
4
โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน
โครงการปกติ 2,000 2,000 100.00
5
โครงการพัฒนาผู้สอนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 250,000 250,000 100.00
6
โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
7
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 33,900 33,900 100.00
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
9
โครงการศึกษาความต้องการของชุมชนในการเรียนหลักสูตรฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
10
โครงการศึกษาความต้องการของชุมชนในการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
11
โครงการศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 3,000 3,000 100.00
12
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสตูล
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 220,000 220,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ของชุมชนบ้านค่ายรวมมิตร จังหวัดสตูล
โครงการวิจัย 231,000 231,000 100.00
2
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาของที่ระลึก ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล
โครงการวิจัย 251,000 251,000 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ : ผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โครงการปกติ 220,000 220,000 100.00
2
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาทอน
โครงการปกติ 370,000 370,000 100.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้
1
กีฬาสัมพันธ์ วชช.สตูลเกมส์ ครั้งที่ 12
โครงการปกติ 87,000 87,000 100.00
2
ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
3
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้/โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
4
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
5
พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการเทคนิคการตกแต่งภาพสินค้าแบบมืออาชีพ
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าของชุมชน
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
3
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
4
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
5
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
6
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้่าปาเต๊ะ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
7
โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน การท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว พื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์
โครงการปกติ 84,500 84,500 100.00
10
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 122,200 122,200 100.00
11
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ (มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ))
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
12
พัฒนาศักยภาพการผลิต การจำหน่าย และการบริการอาหารรูปแบบ Catering
โครงการปกติ 450,000 450,000 100.00
13
เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
14
ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการปกติ 197,500 197,500 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
โครงการปกติ 58,000 58,000 100.00
2
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
3
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 120,000 112,150 93.46
4
การใช้งาน google Apps for Education
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 12,700 52.92
5
การใช้โปรแกรมสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 14,300 59.58
6
การผลิตกาแฟโบราณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
7
ผลิตภัณฑ์เชือกร่มเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 90,000 78,800 87.56
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การพัฒนาชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญา 0 0 0
8
อิสลามศึกษา
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,250,200 6,122,725 97.96