กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 270,000 270,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (เกษตรอินทรีย์)
ประกาศนียบัตร 131,700 57,670 43.79
2
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนฯ)
ประกาศนียบัตร 122,100 17,950 14.70
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
5
การทำบายศรีสู่ขวัญ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
6
การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,420 48,420 100.00
7
การทำผลิตภัณฑ์จากหนัง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 54,000 100.00
8
การนวดแผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 24,000 100.00
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,180 36,000 99.50
10
การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 48,000 100.00
11
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 17,700 98.33
12
ช่างซ่อมติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
13
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
14
นักการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 36,000 100.00
15
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
16
ผู้ประกอบการลาบยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
17
ผู้ประกอบการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
18
มัคคุเทศก์อาสาสมัคร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ปี 2561
โครงการปกติ 88,000 0 0.00
2
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 210,000 210,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 20,650 20,650 100.00
2
โครงการ พัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 22,000 22,000 100.00
3
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 57,500 57,500 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 20,420 20,420 100.00
5
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธรทั่วประเทศ
โครงการปกติ 32,230 32,230 100.00
6
โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 87,200 87,200 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนยโสธร ปีการศึกษา 2559
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
2
การศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
3
โครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร พัฒนาอาชีพ และบริการวิชาการ
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
4
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการวิชาการ
โครงการปกติ 80,000 80,000 100.00
5
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับอนุปริญญา
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
6
โครงการพัฒนาชุดความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกมมิฟิเคชั่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและบริการวิชาการ (กิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตร, พัฒนาอาชีพ,บริการวิชาการ)
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
8
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
9
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
10
นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 25,800 25,800 100.00
12
ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 342,000 342,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านห้องแซง
โครงการวิจัย 248,000 248,000 100.00
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่จังหวัดยโสธร
โครงการวิจัย 228,000 228,000 100.00
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองย้อมคราม กรณีศึกษา หมู่ที่ 12 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โครงการวิจัย 266,000 266,000 100.00
4
การศึกษาสูตรการทำปลาส้มตัวจากปลาสร้อยขาวที่เหมาะสมโดยกรรมวิธีการผลิตตามแบบภูมิปัญญาของจังหวัดยโสธร
โครงการวิจัย 278,000 216,050 77.72
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพสู่การจัดการความรู้ทำมาหากินตามแนวทางศูนย์การเรียนรู้กินได้
โครงการปกติ 57,100 57,100 100.00
2
การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งเพื่อการจัดการความรู้การศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 290,000 290,000 100.00
3
การสรา้งอาชีพแก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
โครงการปกติ 170,000 170,000 100.00
4
โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ วิถีพอเพียง
โครงการปกติ 160,000 160,000 100.00
5
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
6
โครงการศึกษารูปแบบการแปรรูปลาบยโสฯ
โครงการปกติ 271,600 271,600 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปกติ 79,800 79,800 100.00
2
กฏหมายในชีวิตประจำวัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
3
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,500 0
4
การทำขันหมากเบ็งและงานใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
5
การทำปลาส้มยโสธร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
6
การทำผลิตภัณฑ์สังฆภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,350 99.09
7
การทำผลิตภัณฑ์สำหรับงานฌาปณกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,050 97.27
8
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,400 99.39
9
การทำอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,800 77.58
11
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,403 99.41
12
การเลี้ยงสัตว์อินทรีย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
13
การเลี้ยงใส้เดือน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 15,875 96.21
14
การเสริมสวยนวดสปาหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,350 99.09
15
การให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,500 100.00
16
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,800 77.58
17
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
18
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 14,550 88.18
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 4,939,200 4,506,668 91.24