กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 390,000 390,000 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
เผยแพร่ภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่ม “อาหารชอง” จังหวัดตราด
โครงการปกติ 32,000 20,800 65.00
2
สืบสานวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการปกติ 32,000 43,189 134.97
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
โครงการปกติ 60,000 73,410 122.35
2
โครงการพัฒนานักศึกษาพิการ
โครงการปกติ 17,000 5,100 30.00
3
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต
โครงการปกติ 43,000 19,442 45.21
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 43,300 43,300 100.00
2
ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 84,100 84,100 100.00
3
โครงการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 90,000 90,000 100.00
4
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 17,800 17,800 100.00
5
โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 16,700 16,700 100.00
6
โครงการประชาสัมพันธ์ ปี 2561
โครงการปกติ 75,000 75,000 100.00
7
โครงการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และวิทยากรฝึกอบรมในด้านความรู้ ทักษะ และเจคติในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 33,000 33,000 100.00
8
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 49,200 49,200 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 470,000 469,999 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดตราด
โครงการวิจัย 178,000 197,502 110.96
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเคย ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โครงการวิจัย 198,000 183,634 92.74
3
การศึกษาระบบน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด
โครงการวิจัย 178,000 178,000 100.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โครงการปกติ 400,000 400,000 100.00
2
การศึกษาความต้องการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
3
โครงการการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปจากผลผลิตของชุมชนโดยใช้การส่วนร่วมของชุมชน
โครงการปกติ 150,000 150,000 100.00
4
โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
โครงการปกติ 45,840 45,840 100.00
5
โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการปกติ 245,000 245,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การแกะสลักผักและผลไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
2
การจัดดอกไม้แห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 0 0.00
3
การทำขนมปังสอดไส้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
4
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
5
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
6
การเพ้นท์สี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,000 0 0.00
7
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
8
การร้อยมาลัยดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
9
การสกรีนเสื้่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
10
ขนมพื้นบ้านเมืองตราด(ลูกชุบ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
11
จักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
12
ช่างเสริมสวย(แต่งหน้า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
13
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
รวม 3,514,940 3,011,016 85.66