กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา
โครงการปกติ 200,000 35,090 17.55
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
2
การจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์ จำนวน 45 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
3
การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 40,500 102,375 252.78
4
การทำอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 101,250 39,353 38.87
5
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,000 0 0.00
6
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 19,119 0
7
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,550 0 0.00
8
ช่างตัดผม จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 19,350 0
9
ปูนปั้นไม้เทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 24,750 0
10
พื้นฐานแพทย์แผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,100 33,480 95.38
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 56,000 56,000 100.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ(กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ)
โครงการปกติ 30,850 30,850 100.00
2
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา)
โครงการปกติ 93,250 93,929 100.73
3
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการปกติ 40,000 38,204 95.51
4
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการปกติ 105,900 94,816 89.53
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 33,000 33,000 100.00
2
การศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
3
โครงการ Smart Office
โครงการปกติ 30,000 28,400 94.67
4
โครงการจัดระบบสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
5
โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
6
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 135,000 107,114 79.34
7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการ DACUM
โครงการปกติ 15,000 14,000 93.33
8
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา ( พ.ศ.2559 -2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 60,300 38,210 63.37
9
โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาวิทยาลัย และบุคลากร
โครงการปกติ 60,000 45,600 76.00
10
โครงการพัฒนาครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคเรียน
โครงการปกติ 40,000 63,275 158.19
11
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน
โครงการปกติ 10,000 9,635 96.35
12
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 25,000 25,000 100.00
13
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายจัดการศึกษา(MOU)
โครงการปกติ 10,000 20,150 201.50
14
นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจผู้รับบริการ (3 Track)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
15
แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษา
โครงการปกติ 7,000 7,029 100.41
16
ปฐมนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
โครงการปกติ 33,000 38,740 117.39
17
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุปริญญาที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน TQF
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
การพัฒนาผู้สูงวัยด้วยรูปแบบการจัดการศึกษา วิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญชีวิต
โครงการปกติ 130,000 130,000 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
โครงการวิจัย 201,000 210,000 104.48
2
การศึกษาปริมาณน้ำผึ้งจากชันโรง 3 สายพันธุ์ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพรุหมาก อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการวิจัย 151,000 43,850 29.04
3
โครงการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากหมอพื้นบ้านในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โครงการวิจัย 121,000 6,680 5.52
โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย
1
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานภูมิปัญญา ลุ่มน้ำคลองเทพา
โครงการวิจัย 408,000 152,131 37.29
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการการจัดการความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 180,000 180,000 100.00
2
โครงการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 100,000 84,919 84.92
3
โครงการพัฒนาการผลิตกล้วยน้ำว้า อ. ระโนด จ. สงขลา
โครงการปกติ 115,000 104,680 91.03
4
โครงการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเทพา
โครงการปกติ 150,000 118,987 79.32
5
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (พืชผัก)
โครงการปกติ 115,000 123,835 107.68
6
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการปกติ 180,000 163,627 90.90
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของ สังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้
1
โครงการมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ
โครงการปกติ 120,000 121,102 100.92
2
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการค่ายผู้นำ
โครงการปกติ 320,000 309,604 96.75
3
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนใน การส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
การบริหารโครงการ
โครงการปกติ 101,000 183,612 181.79
2
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง
โครงการปกติ 184,000 184,000 100.00
3
โครงการพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ “จาก”ผ่านทางสื่อออนไลน์
โครงการปกติ 150,000 119,487 79.66
4
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการตัดเย็บผ้า
โครงการปกติ 184,000 186,320 101.26
5
โครงการพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำเทพาเพื่อสุขภาพ
โครงการปกติ 164,000 100,000 60.98
6
โครงการวิถีเล
โครงการปกติ 164,000 164,000 100.00
7
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ (พรุหมากโมเดล)
โครงการปกติ 184,000 254,000 138.04
8
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงการปกติ 184,000 183,996 100.00
9
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมืองพันธุ์ช่อขิงด้วยระบบการรับรองคุณภาพตาม มาตรฐาน PGS ชุมชนบ้านกระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
โครงการปกติ 184,000 130,600 70.98
10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยชุมชนในสถาบันการศึกษา
โครงการปกติ 83,000 83,000 100.00
11
ทอผ้าบ้านปริก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 247,100 240,058 97.15
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
2
การทำเครื่องแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 19,200 35.56
3
การทำอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 64,800 12,800 19.75
4
การเพาะเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 54,000 0 0.00
5
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
6
ร้านค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,400 0 0.00
รวม 5,928,800 4,782,956 80.67