กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 380,000 303,711 79.92
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การตัดตุง ต้องลาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 72,000 0 0.00
2
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 165,000 0 0.00
3
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 108,000 0 0.00
4
การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 144,000 0 0.00
5
งานมัคคุเทศก์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 68,400 0 0.00
6
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
7
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
8
ระบบคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,200 0 0.00
9
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,500 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานการแสดงพื้นเมืองน่าน(การฟ้อนล่องน่าน)
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
2
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 160,000 151,685 94.80
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
โครงการปกติ 210,000 180,270 85.84
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 35,000 0 0.00
2
การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 65,000 64,174 98.73
3
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 12,000 12,000 100.00
4
โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 98,000 42,000 42.86
5
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการปกติ 11,055 11,055 100.00
6
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 24,100 24,040 99.75
7
โครงการพัฒนาการวัดผลปลายภาคการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปกติ 68,000 68,000 100.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 31,746 24,884 78.38
9
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 74,699 73,949 99.00
10
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
11
โครงการเสวนา แนวทางการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่านในพื้นที่ศูนย์การเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน เครือข่ายอำเภอ
โครงการปกติ 15,000 14,880 99.20
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การทำงานเป็นทีมและบูรณาการการทำงานร่วมกัน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
โครงการปกติ 1,625,700 1,390,986 85.56
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 340,000 339,994 100.00
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษา ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โครงการวิจัย 298,000 262,810 88.19
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการ กระบวนการสร้างนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริ บนฐานภูมินิเวศ ภูมิสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนมลาบรี บ้านห้วยลู่ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 275,000 146,500 53.27
2
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 185,000 164,380 88.85
3
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 230,000 189,757 82.50
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การทำเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,120 0 0.00
2
การทำน้ำสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,840 0 0.00
3
การทำยาหม่องสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,470 0 0.00
4
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,120 0 0.00
5
การฟ้อนสร้างสรรค์ล้้านนา "ฟ้อนขันดอก"
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,500 0 0.00
6
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 70,200 0 0.00
7
การแสดงพื้นเมืองน่าน(ฟ้อนล่องน่าน)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 0 0.00
8
งานมัคคุเทศก์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
9
ดนตรีพื้นเมือง 1(ความรู้เบื้องต้นของสะล้อ ซอ ปิน และเครื่องกำกับจังหวะ)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 86,400 0 0.00
10
ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 70,200 0 0.00
11
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 14,400 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,250,800 3,565,075 67.90