กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 1,014,320 18.06 84
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,775,185 313,821 1.99 103
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 203,897 10.68 47
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 312,033 9.18 56
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 95,300 3.22 49
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,746,500 162,510 5.92 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 773,638 10.88 39
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,205,375 993,792 13.79 109
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 164,630 6.83 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 340,520 5.55 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 242,832 4.39 50
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 608,835 10.72 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,602,800 416,605 11.56 48
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 247,083 15.88 31
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 609,892 20.21 47
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 168,130 10.97 48
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 240,029 13.46 37
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 500,066 16.28 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 987,589 14.44 48
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 527,833 12.75 51
 
รวม
92,026,980 8,923,354 9.70 1097