กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
7,204,630 1,795,450 24.92 113
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
16,231,095 837,456 5.16 100
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,853,100 875,955 22.73 67
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,444,000 800,883 23.25 59
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,800,200 879,618 23.15 43
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
3,134,100 737,558 23.53 47
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,853,000 1,094,507 28.41 41
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,981,998 1,709,246 34.31 100
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
3,662,200 1,785,671 48.76 49
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,006,250 155,183 15.42 11
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,772,800 1,073,303 22.49 41
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2,414,875 743,830 30.80 19
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,951,000 476,662 16.15 34
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,511,620 346,885 13.81 23
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
4,192,170 1,198,331 28.58 58
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
3,249,000 1,215,244 37.40 56
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,027,940 1,180,320 38.98 24
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
5,235,550 1,378,726 26.33 53
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,505,800 836,531 18.57 52
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
5,090,800 1,048,523 20.60 41
 
รวม
89,122,128 20,169,882 22.63 1031