กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1,305,000 0 0.00 4
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
408,000 1,560 0.38 4
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
265,000 0 0.00 2
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
465,000 2,620 0.56 3
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
200,000 0 0.00 1
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
200,000 0 0.00 1
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
200,000 8,050 4.03 1
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
200,000 29,800 14.90 1
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
200,000 0 0.00 1
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,035,000 0 0.00 5
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
200,000 0 0.00 1
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
265,000 0 0.00 2
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
265,000 0 0.00 2
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
265,000 0 0.00 2
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
265,000 0 0.00 2
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
265,000 0 0.00 2
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,586,700 0 0.00 4
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
808,000 15,980 1.98 5
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
355,000 0 0.00 3
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
408,000 5,000 1.23 4
 
รวม
9,160,700 63,010 0.69 50