กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 1,534,944 27.33 84
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,775,185 3,308,956 20.98 103
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 224,999 11.79 47
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 907,017 26.68 56
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 95,300 3.22 49
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,746,500 163,890 5.97 31
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 1,502,638 21.13 39
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,205,375 1,084,306 15.05 109
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 253,240 10.50 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 340,520 5.55 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 411,016 7.42 51
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 635,375 11.19 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,602,800 644,201 17.88 48
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 247,083 15.88 31
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 609,892 20.21 47
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 689,070 44.94 55
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 645,152 36.19 37
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 676,697 22.03 47
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 998,239 14.60 48
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 783,712 18.94 51
 
รวม
92,026,980 15,756,247 17.12 1105