กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 3,584,008 63.81 84
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,975,185 8,569,216 53.64 107
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 970,737 50.86 52
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 2,026,025 59.60 57
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 1,917,977 64.86 56
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,746,500 1,675,413 61.00 38
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 5,089,663 71.55 39
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,205,375 6,025,039 83.62 109
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 1,552,196 64.38 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 2,779,086 45.30 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 3,172,140 57.29 52
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 3,261,627 57.43 52
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,602,800 2,718,603 75.46 49
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 818,839 52.62 43
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 2,258,316 74.83 57
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,533,300 1,112,448 72.55 59
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 1,314,673 73.74 46
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,072,300 1,511,805 49.21 51
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 4,821,755 70.51 52
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 2,139,322 51.69 51
 
รวม
92,226,980 57,318,888 62.15 1174