กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน(ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร)
ประกาศนียบัตร 275,500 128,220 46.54
2
การดูแลผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,050 16,000 51.53
3
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
4
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 92,476 34,800 37.63
5
ช่างเชื่อมเหล็กดัด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,128 25,000 92.16
6
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 25,500 0
7
เทคนิคการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,078 0 0.00
8
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 21,000 106.06
9
ภาษาพม่าศึกษา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,790 20,660 99.37
10
อาหารสัตว์โคเนื้อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,078 16,400 96.03
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก
โครงการปกติ 80,000 34,166 42.71
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ E-Learning
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
โครงการติดตามนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 15,000 3,711 24.74
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 50,000 40,276 80.55
4
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 50,000 14,318 28.64
5
โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 168,100 123,097 73.23
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเรียนการสอนยุคใหม่
โครงการปกติ 100,000 115,294 115.29
7
เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
โครงการปกติ 50,000 44,924 89.85
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเพื่อร่วมพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดตากแก่ผู้มาเยือน
โครงการปกติ 285,900 131,739 46.08
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการด้วยกระบวนการ DACUM
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
3
การจัดดอกไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 19,400 146.97
4
การทำข้าวเหนียวหมูทอดสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,800 0
5
การทำแซนวิชเงินล้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,100 0
6
การทำน้ำมันเหลืองไพล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
7
การทำบายสีใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 4,800 29.09
8
การทำยาหม่องนวด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
9
การทำราหูอมจันทร์ (ไข่เค็ม)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,800 0
10
การประกอบและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 6,400 12.93
12
การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 6,600 13.33
13
การสร้างและตัดต่อวีดีโอเพื่อการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
14
การสร้างเว็บไชต์สำเร็จรูปอย่างง่ายสำหรับธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
15
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,000 0
16
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
17
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 22,855 138.52
18
งานเพ้นท์สี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 0 0.00
19
เทคนิคการใช้ Smart Phone สร้างสื่อ Digital
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
20
ผลิตภัณฑ์ของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 13,825 41.89
21
ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
22
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 25,600 162.54
23
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 0 0.00
24
มัดย้อมผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 5,452 41.30
25
อาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
26
อาหารน้ำพริก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
27
อาหารหวาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
2
การแพทย์แผนไทย
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,908,800 970,737 50.86