กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
7,204,630 556,399 7.72 113
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
16,231,095 829,396 5.11 96
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,853,100 500,426 12.99 67
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,444,000 706,558 20.52 59
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,570,200 0 0.00 41
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
3,134,100 737,558 23.53 47
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,853,000 1,094,507 28.41 41
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,981,998 1,709,246 34.31 100
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
3,662,200 1,586,000 43.31 49
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,006,250 155,183 15.42 11
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,722,800 699,421 14.81 40
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2,144,875 568,625 26.51 16
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,901,000 239,073 8.24 31
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,359,620 137,909 5.84 22
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
4,192,170 1,198,331 28.58 58
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
3,249,000 1,006,108 30.97 53
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,027,940 1,180,320 38.98 24
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
5,235,550 1,048,219 20.02 53
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,505,800 776,769 17.24 52
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
5,090,800 1,003,523 19.71 41
 
รวม
88,370,128 15,733,571 17.80 1014