กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการบริโภค
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,625 0 0.00
2
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,550 0 0.00
3
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,400 0 0.00
4
การทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,378 0 0.00
5
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 63,000 0 0.00
6
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
7
การประกอบอาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,080 0 0.00
8
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 0 0.00
9
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองและผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
10
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,992 25,992 100.00
11
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
12
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บแบบสำเร็จรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,900 0 0.00
13
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,800 0 0.00
14
การอบรมผู้นำศาสนพิธี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,575 0 0.00
15
การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,100 0 0.00
16
งานซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 0 0.00
17
เบเกอรี่และขนมอบเพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น)
โครงการปกติ 90,000 50,000 55.56
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
1
โครงการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพสำหรับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดมุกดาหาร (อาชีพชุมชนยุค 4.0)
โครงการปกติ 700,000 652,500 93.21
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการประเมินผลลัพธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 53,400 52,920 99.10
3
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 138,500 100,000 72.20
4
โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 265,000 95,000 35.85
5
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 10,000 10,000 100.00
6
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชุมชนท่องเที่ยวยุค 4.0)
โครงการปกติ 500,000 488,400 97.68
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดมุกดาหาร
โครงการปกติ 124,800 40,640 32.56
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 200,000 190,005 95.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดการความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการวิจัย 40,000 31,520 78.80
2
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า : กรณีศึกษาชุมชนบ้านนาโป อ.เมือง จ. มุกดาหาร
โครงการวิจัย 40,000 30,000 75.00
3
การจัดทำบัญชีชุมชนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
4
การถักเปลจากเศษผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
5
การทำขนมเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม,ปุ้ยฝ้่ายกล้วยหอม)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
6
การทำขนมอบเบเกอรี่ (ขนมเปี๊ยและโดนัท)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
7
การบริหารจัดการหมู่บ้านโฮมสเตย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,800 0 0.00
8
การแปรรูปสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 26,840 101.67
9
การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุต่างๆ (การทำดอกไม้จันทน์)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
10
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
11
ขนมไทยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
12
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
13
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
14
นักการตลาดชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 28,160 106.67
15
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
16
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโฮมสเตรย์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
17
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
18
หมอพราหมณ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
19
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
20
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
21
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
22
อาหารว่างประเภทนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
5
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
6
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,957,300 1,917,977 64.86