กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 37,920 37,920 100.00
2
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,760 0
3
การตัดเย็บเสื้อสมุนไพรเย็บมือ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
4
การประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 30,000 0 0.00
5
การเพาะเห็ดโคนน้อย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,080 0 0.00
6
โครเชท์เพื่ออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 27,000 0 0.00
7
ดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,360 0
8
ดนตรีพื้นเมืองอีสาน (วงโปงลาง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,540 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 60,000 53,000 88.33
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนในชุมชน
1
พัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 700,000 553,941 79.13
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การจัดทำมคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 40,000 18,965 47.41
2
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษา
โครงการปกติ 40,000 33,500 83.75
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
4
โครงการพัฒนาครูผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และวิทยากร
โครงการปกติ 140,000 70,433 50.31
5
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียการจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการปกติ 150,000 137,020 91.35
7
โครงการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
โครงการปกติ 14,200 0 0.00
8
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา/สำรวจความพึงพอใจ/อนุปริญญา/ฝึกอบรม
โครงการปกติ 12,000 0 0.00
9
วิทยาลัยคุณธรรมภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ประการ
โครงการปกติ 26,500 26,500 100.00
โครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
1
พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประเพณีวัฒนธรรม
โครงการปกติ 500,000 286,422 57.28
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 47,000 17,186 36.57
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์การศึกษาศาสตร์พระราชา
โครงการปกติ 400,000 247,826 61.96
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชาการทำพรมเช็ดเท้า
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
2
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชาการทำพานบายศรี
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชาการเลี้ยงไข่มดแดง
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
4
โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัน ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
โครงการวิจัย 80,000 860 1.08
5
การตัดเย็บถุงผ้าลดโลกร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 6,300 0
6
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,660 0
7
การทำขนมไทยตามท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,600 0 0.00
8
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,600 0 0.00
9
การผลิตไม้กวาดดอกหญ้าและไม่้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,660 0
10
การผลิตลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
11
การเพาะเห็ดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,360 0
12
ช่างปูกระเบื้อง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 140,600 34,200 24.32
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 2,746,500 1,675,413 61.00