กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนระนอง ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร 223,700 0 0.00
2
การตกแต่งสถานที่เพื่อการจัดงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,375 21,375 100.00
3
การทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,375 46,125 215.79
4
การนวดแผนไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 71,250 0 0.00
5
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,775 24,750 99.90
6
ขนมไทยและอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 43,650 63,900 146.39
7
เทคนิคการถ่ายภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,375 0 0.00
8
เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 43,200 51,000 118.06
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมือง บาบ๋า ยะหยาจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
2
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 60,000 52,400 87.33
3
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น
โครงการปกติ 15,800 3,400 21.52
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมและสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝึกอบรม วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 8,000 6,500 81.25
3
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการปกติ 24,000 23,394 97.48
4
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของผู้สอนประจำ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 30,000 29,303 97.68
5
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 100,000 63,799 63.80
6
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 42,000 13,280 31.62
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โครงการปกติ 70,000 70,000 100.00
8
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบไทยแลนด์ 4.0
โครงการปกติ 38,400 0 0.00
9
โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ อาจารย์ยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
โครงการปกติ 30,000 26,000 86.67
10
โครงการศึกษาความต้องการของประชาชนในการศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
11
โครงการศึกษาสภาพการออกกลางคันนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 5,000 4,400 88.00
12
โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
โครงการปกติ 3,000 0 0.00
13
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการปกติ 60,000 60,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้วยทักษะ EF ( Executive Functions) สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
โครงการปกติ 180,000 38,820 21.57
2
โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ทั่วไปแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ (บัตรสีบรอนซ์เงิน)
โครงการปกติ 600,000 597,745 99.62
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทักษะด้านภาษา วิทยาลัยชุมชนระนอง
โครงการปกติ 200,000 62,860 31.43
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพปลาเค็มฝังทราย บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง
โครงการวิจัย 40,000 27,295 68.24
2
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการวิจัย 40,000 39,400 98.50
3
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
4
การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
5
การทำบัญชีเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
6
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 36,000 109.09
7
การลีลาศเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 34,500 104.55
8
การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับประชาชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
9
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 16,500 50.00
10
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 23,100 0 0.00
11
เทคนิคการบริหารโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
12
เทคนิคการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 12,750 77.27
13
ภาษาพม่าสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
14
ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 14,700 89.09
รวม 2,411,100 1,552,196 64.38