กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การตัดผมชายเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,000 0
2
การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,125 18,000 94.12
3
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,250 0 0.00
4
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 85,625 0 0.00
5
ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 13,500 0
6
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 18,000 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
กิจกรรมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
โครงการปกติ 16,000 16,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 6
โครงการปกติ 40,050 0 0.00
2
การจัดหาทรัพยากรห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โครงการปกติ 15,000 15,000 100.00
3
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 46,325 46,325 100.00
4
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 25,000 9,960 39.84
5
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 65,000 0 0.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 44,925 18,244 40.61
7
โครงการพัฒนาศัยกภาพและคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
8
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการศึกษาปฐมวัย
โครงการปกติ 87,300 50,295 57.61
9
นิเทศเเละติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 8,000 0 0.00
10
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)กลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 47,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการจัดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สายน้ำแห่งความซื่อสัตย์เมืองสาครบุรี
โครงการปกติ 297,800 234,568 78.77
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านอุตสาหกรรมเซรามิคแบบครบวงจรของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
โครงการปกติ 200,000 159,806 79.90
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
โครงการปกติ 111,150 15,540 13.98
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรีผลาของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 30,000 22,598 75.33
3
การสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาอาชีพการทำสไบมอญ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 30,000 8,100 27.00
4
โครงการใช้อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาในการพัฒนาอาชีพการต่อเรือประมงจำลองบางหญ้าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการวิจัย 30,000 30,000 100.00
5
พลวัตนาเกลือสมุทร ปีที่ 3 กรณีศึกษา เส้นทางการพัฒนาเกลือทะเลสู่เส้นทางเกลือเสริมไอโอดีน
โครงการวิจัย 30,000 8,600 28.67
6
การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
7
การทําแซนวิชและสลัดโรล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,200 0
8
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,150 9,900 54.55
9
การทำขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,900 0
10
การทำน้ำเต้าหู้,ปาท่องโก๋,สังขยาใบเตย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,000 0
11
การประดิษฐ์ของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
12
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,400 0
13
การสร้างหน้าเพจบนสื่อสังคมออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
14
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๑
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 19,008 28.80
15
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า) ระดับ ๒
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 18,000 27.27
16
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,000 0
17
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 2
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 10,030 0
18
วีดิโอเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,600 6,400 36.36
19
หลักสูตรการพับ ริบบิ้น ธนบัตร และผ้าเช็ดหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,400 0
20
หลักสูตรการสื่อสารภาษาพม่าเพื่อการทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 10,065 0
21
อาหารว่างไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,556,000 818,839 52.62