กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การทำกระเป๋าและที่แขวนมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,280 0 0.00
2
การทำตะกร้าและที่แขวนมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 33,900 0
3
การทำตะกร้าและที่แขวนมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 33,900 188.33
4
การทำสร้อยคอ สร้อยข้อมือ และเข็มขัดมาคราเม่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
5
ช่างเสริมสวย(แต่งหน้า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,720 0 0.00
6
ช่างเสริมสวย(ทำผม)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
สืบสานศิลปวัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญาชุมชนจังหวัดตราด
โครงการปกติ 50,000 24,906 49.81
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้
1
โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก
โครงการปกติ 304,200 260,204 85.54
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
: โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 40,000 43,110 107.78
2
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 40,000 5,700 14.25
3
โครงการพัฒนาผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และวิทยากรฝึกอบรมในด้านความรู้ สื่อการสอน ทักษะ และเจตคติในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 124,500 124,500 100.00
4
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โครงการปกติ 140,000 121,582 86.84
5
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 70,000 43,518 62.17
6
นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชนตราด
โครงการปกติ 27,700 3,284 11.86
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้รูปแบบกิจกรรม BBL ในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โครงการปกติ 124,800 17,840 14.29
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การศึกษาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการปกติ 166,460 108,748 65.33
2
การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โครงการปกติ 119,440 138,209 115.71
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
โครงการปกติ 135,800 123,345 90.83
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การบริหารจัดการขยะแบบนวัตกรรมนำเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โครงการวิจัย 50,000 37,802 75.60
2
การศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
โครงการวิจัย 50,000 35,886 71.77
3
การแกะสลักผักและผลไม้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,007 0
4
การจัดดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
5
การจัดดอกไม้แห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 4,699 28.48
6
การจับจีบผ้า1
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การทำขนมถั่วแปปประยุกต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,445 0
8
การทำขนมไทยพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 5,700 17.27
9
การทำคุกกี้
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 17,037 103.25
10
การทำเค้ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
11
การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,510 0
12
การทำน้ำสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,960 30.18
13
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
14
การแปรรูปเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
15
การเพ้นท์สี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 17,240 104.48
16
การร้อยมาลัยดอกไม้สด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
17
ขนมพื้นบ้านเมืองตราด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 5,258 0
18
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการสืบค้นอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,400 0
19
งานใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,700 0
20
ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
21
ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 10,883 65.96
22
ภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาเพื่อการค้าขาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 2,100 0
23
สมุนไพรในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 41,300 250.30
24
อาหารท้องถิ่นเมืองตราด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 1,782,900 1,314,673 73.74