กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,245 19,125 72.87
2
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน 60 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 26,960 0
3
การทำอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชั่วโมง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,505 0 0.00
4
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 53,088 0
5
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
6
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,250 0 0.00
7
ช่างตัดผม จำนวน 45 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
8
ปูนปั้นไม้เทียม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 43,820 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น
โครงการปกติ 72,000 62,415 86.69
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 160,000 84,656 52.91
2
โครงการปฐมนิเทศติตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
โครงการปกติ 40,000 50,340 125.85
3
โครงการพํฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
4
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม)
โครงการปกติ 100,000 25,800 25.80
5
โครงการพัฒนาครูผู้สอนและอาจารย์พิเศษก่อนเปิดภาคเรียน
โครงการปกติ 70,000 38,760 55.37
6
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 80,000 137,356 171.70
7
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการปกติ 58,500 40,800 69.74
8
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 20,000 13,100 65.50
9
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจผู้รับบริการ (3 Track)
โครงการปกติ 10,000 9,039 90.39
10
แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษา
โครงการปกติ 10,000 9,850 98.50
11
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุปริญญาที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน TQF
โครงการปกติ 30,000 9,700 32.33
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง
โครงการปกติ 124,800 92,850 74.40
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการปกติ 285,900 145,774 50.99
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชันโรงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 100,000 60,000 60.00
โครงการส่งเสริมการอยู่รวมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
ค่ายผู้นำนักศึกษาทำดีด้วยหัวใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โครงการปกติ 300,000 200,770 66.92
2
โครงการมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพ
โครงการปกติ 1,200,000 1,171,692 97.64
3
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 482,650 296,578 61.45
4
โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้
โครงการปกติ 300,000 300,000 100.00
5
เปิดบ้านวิชาการ วชช.สงขลา ครั้งที่ 4
โครงการปกติ 300,000 304,860 101.62
โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีบนฐานทรัพยากรในชุมชน
โครงการปกติ 1,730,200 715,172 41.33
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง บ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการปกติ 244,800 138,931 56.75
3
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านอาชีพในอำเภอเทพา สะบ้าย้อยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 200,000 156,944 78.47
4
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง BRAND เสื้อผ้าสตรีมุสลิม
โครงการปกติ 200,000 73,380 36.69
5
โครงการศึกษาและส่งเสริมอาชีพชุมชนการทำประมงพื้นบ้าน เพื่อการจัดการตนเองที่ยั่งยืน
โครงการปกติ 200,000 37,986 18.99
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครการพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ DACUM
โครงการปกติ 30,000 10,200 34.00
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยนวัตวิถีสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โครงการวิจัย 80,000 74,860 93.58
3
การจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,840 0 0.00
4
การตกแต่งขันหมากมุสลิม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,100 0
5
การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบจำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,100 0
6
การทำเครื่องแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,300 87,330 359.38
7
การทำน้ำมันสมุนไพรและพิมเสนน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 32,400 0 0.00
8
การทำน้ำยาเอนกประสงค์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 0 0.00
9
การทำพิมเสนน้ำและน้ำมันสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 23,850 0
10
การทำอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 102,980 150,665 146.31
11
การทำอาหารและขนมเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,200 15,297 212.46
12
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,200 8,100 50.00
13
การเพาะเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,100 8,100 100.00
14
การเพาะเห็ด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 38,180 39,737 104.08
15
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 18 ชม.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,600 47,670 98.09
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,838,750 4,821,755 70.51