กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การกรีดยางพารา
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
2
การจัดการดิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
3
การตัดตุง ต้องลาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,800 19,945 57.31
4
การนวดไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 39,000 94,550 242.44
5
การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,600 0 0.00
6
การประดิษฐ์ผลงานด้วยใบตอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
7
การเพาะเห็ดนางฟ้าฮังการี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 96,650 71,630 74.11
8
ความรู้สู่การทอผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 17,400 0 0.00
9
งานมัคคุเทศก์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
10
ตีกลองล่องน่าน(กลองล่องน่านและกลองปู่จา)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,800 0 0.00
11
ผ้าทอพื้นเมือง 3 (การทอผ้าลายน้ำไหล)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,750 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
การสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โครงการปกติ 40,000 23,995 59.99
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
2
การบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทำประโยชน์ชุมชน
โครงการปกติ 15,200 15,200 100.00
3
การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 54,260 49,968 92.09
4
การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
5
การให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โครงการปกติ 13,800 0 0.00
6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูประจำและผู้สอนพิเศษ
โครงการปกติ 93,600 31,996 34.18
7
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 36,900 13,690 37.10
8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่านและแหล่งเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 37,000 36,985 99.96
10
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน
โครงการปกติ 46,440 0 0.00
11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้มูเดิ้ล โปรแกรม (Moodle Program)
โครงการปกติ 63,600 0 0.00
12
วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม
โครงการปกติ 15,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
พัฒนาสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการปกติ 48,000 24,150 50.31
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในจังหวัดน่าน
โครงการปกติ 238,250 194,338 81.57
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน
โครงการปกติ 1,600,000 901,683 56.36
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นทีเมืองเก่าน่าน
โครงการวิจัย 467,700 303,552 64.90
2
การพัฒนาหออัตลักษณ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
โครงการวิจัย 448,700 270,418 60.27
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อบ้านร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โครงการวิจัย 30,000 29,060 96.87
2
โครงการวิจัย ภูมิปัญญาไทย สร้างรายได้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านนวราษฏร์ หมู่ที่ 5 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน
โครงการวิจัย 50,000 48,617 97.23
3
การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,650 0 0.00
4
การตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,920 0 0.00
5
การทำน้ำสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,260 0 0.00
6
การทำยาหม่องสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,420 0 0.00
7
การทำยาหม่องสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,260 0 0.00
8
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,260 0 0.00
9
การทำลูกประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 3,420 0 0.00
10
การประดิษฐ์ตุงไชย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,840 0 0.00
11
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 60,300 0 0.00
12
การแสดงพื้นเมืองน่าน(ฟ้อนล่องน่าน)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 139,650 9,545 6.83
13
การแสดงพื้นเมืองน่าน(รำวงมะเก่า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,800 0 0.00
14
การแสดงพื้นเมืองน่าน(รำวงมะเก่า)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,600 0 0.00
15
ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งLine@
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,040 0 0.00
16
ทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 45,600 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การท่องเที่ยว
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อนุปริญญา 0 0 0
3
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 4,138,470 2,139,322 51.69