Projectbase
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 200,000 177,610 88.81
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 70,000 0 0.00
2
การใช้โปรแกรมสำนักงานและอินเตอร์เนตเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 26,400 0 0.00
3
การทำเครื่องประดับเครื่องเงิน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 0 0.00
4
การประกอบธุรกิจออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 0 0.00
5
การปลูกข้าวอินทรีย์ 4.0
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
6
การผลิตพืชสมุนไพรในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,500 0 0.00
7
การเลี้ยงโคขุน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
8
การวางแผนโครงการและการวิเคราะห์งบประมาณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 52,800 26,400 50.00
9
ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,250 0 0.00
10
นักสื่อความหมายในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
11
บัญชีเกษตรกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
12
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,650 0 0.00
13
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,200 0 0.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตา
โครงการปกติ 24,000 13,702 57.09
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ)
โครงการปกติ 78,550 0 0.00
2
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการปกติ 44,500 42,110 94.63
3
กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องประกันคุณภาพผู้นำนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
โครงการปกติ 47,850 31,124 65.04
4
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/พัฒนาจิต
โครงการปกติ 95,600 101,585 106.26
5
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการปกติ 3,500 0 0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการนิเทศและติดตามการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 15,000 11,088 73.92
2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
3
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
4
โครงการพัฒนาผู้สอนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์
โครงการปกติ 120,000 123,300 102.75
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (01 กิจกรรมศึกษาความต้องการของชุมชน)
โครงการปกติ 1,000 1,000 100.00
6
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (02 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา)
โครงการปกติ 7,000 5,004 71.49
7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(03 กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
โครงการปกติ 22,000 17,820 81.00
8
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(04 กิจกรรมการศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560)
โครงการปกติ 1,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(05 กิจกรรมศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560)
โครงการปกติ 1,000 900 90.00
10
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(06 กิจกรรมติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2560)
โครงการปกติ 1,000 1,000 100.00
11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(07 กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
12
โครงการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 30,000 17,659 58.86
13
โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
14
โครงการสำรวจความต้องการชุมชนเพื่อจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 15,000 11,680 77.87
15
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเครือข่าย
โครงการปกติ 31,000 10,998 35.48
16
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย
โครงการปกติ 49,200 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 250,000 59,560 23.82
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฟื้นฟูตลาดชุมชนตำบลบัวทอง ให้เกิดความยั่งยืน
โครงการวิจัย 165,000 0 0.00
2
การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองเพชร-หนองมะค่า ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการวิจัย 295,000 0 0.00
3
การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้บัวทองโมเดล
โครงการวิจัย 195,000 0 0.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
โครงการปกติ 168,000 102,028 60.73
2
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ
โครงการปกติ 250,000 218,030 87.21
3
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการปกติ 150,000 118,000 78.67
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
กฎหมายปกครองท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
2
การทำลูกประคบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 0 0.00
3
การนวดประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,900 0 0.00
4
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,650 0 0.00
5
การบริหารโครงการและงบประมาณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
6
การปลูกผักปลอดสารพิษ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
7
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 115,650 175.23
8
การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 6,408 32.36
9
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
10
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 15,750 31.82
11
เทคนิคการพูดในชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
12
เทคนิคการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
13
เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 31,500 190.91
14
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 34,200 103.64
15
ศิลปะการแทงหยวก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 22,050 190.91
16
อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,514,000 1,356,156 38.59