Projectbase
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 350,000 206,207 58.92
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 48,000 0 0.00
2
การประดิษฐ์และการสานผลิตภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 18,000 62.50
3
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,600 0 0.00
4
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 41,850 0 0.00
5
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,030 0 0.00
6
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,320 0 0.00
7
ขนมไทยพื้นฐาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 86,400 23,750 27.49
8
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 108,000 80,960 74.96
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วเพื่อนำมาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 80,000 18,000 22.50
2
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 40,000 26,885 67.21
3
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ของว่างไทยโบราณ
โครงการปกติ 80,000 76,398 95.50
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ปี 2561
โครงการปกติ 180,000 175,166 97.31
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โครงการปกติ 200,000 0 0.00
2
โครงการนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
3
โครงการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 5,000 5,000 100.00
4
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 30,000 2,627 8.76
5
โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 43,000 19,740 45.91
6
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการปกติ 50,000 20,582 41.16
7
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการปกติ 15,000 6,430 42.87
8
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 75,000 39,296 52.39
9
โครงการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
10
โครงการพัฒนาสื่อ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต "โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์"
โครงการปกติ 2,177,550 0 0.00
2
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต "โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์"(การพัฒนาหลักสูตรด้านเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของชุมชน)
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
โครงการสร้างเสริมเติมพลังชีวิตวัยเก๋าสระแก้ว
โครงการปกติ 220,000 135,556 61.62
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การพัฒนาถ่านจากเปลือกทุเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
โครงการวิจัย 206,000 176,000 85.44
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โครงการวิจัย 231,000 9,160 3.97
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 210,000 173,796 82.76
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ถั่วมะแฮะ
โครงการปกติ 220,000 199,304 90.59
3
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะขามป้อมจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 200,000 189,300 94.65
4
โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 245,000 83,564 34.11
5
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเมืองไผ่
โครงการปกติ 133,000 112,931 84.91
6
โครงการพลังปัญญาต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
โครงการปกติ 120,000 111,510 92.93
7
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ ส่งเสริมองค์ความรู้สมุนไพรในท้องถิ่น
โครงการปกติ 230,000 0 0.00
8
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ญ้อและชาติพันธุ์เวียตนาม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการปกติ 210,000 120,980 57.61
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การขึ้นรูปเซรามิกส์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
2
การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
3
การประกอบการธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
4
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 96,000 0 0.00
5
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 0 0.00
6
เครื่องดื่มสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
7
งานประดิษฐ์จากผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
8
อาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 6,300,550 2,066,142 32.79