กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
5,617,100 5,517,762 98.23 85
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
15,975,185 15,712,941 98.36 112
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,908,800 1,553,436 81.38 60
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,399,500 2,989,219 87.93 61
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,957,300 3,060,239 103.48 72
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,816,500 2,557,700 90.81 39
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
7,112,950 7,799,648 109.65 50
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
7,564,850 8,419,205 111.29 126
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,411,100 2,397,967 99.46 42
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,135,050 3,279,922 53.46 78
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
5,536,750 5,576,750 100.72 52
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
5,678,950 4,925,400 86.73 54
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
3,649,600 3,590,971 98.39 51
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,556,000 1,368,463 87.95 43
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
3,017,900 3,126,043 103.58 59
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,562,550 1,468,010 93.95 62
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,782,900 1,912,793 107.29 52
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
3,322,300 3,239,018 97.49 52
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,838,750 7,144,075 104.46 57
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
4,138,470 4,211,151 101.76 63
 
รวม
92,982,505 89,850,714 96.63 1270