กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
594,300 0 0.00 14
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
1,373,600 0 0.00 13
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
620,100 0 0.00 10
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,493,900 0 0.00 22
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1,856,900 0 0.00 10
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,742,700 0 0.00 12
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
553,400 0 0.00 13
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
765,800 0 0.00 29
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
556,200 0 0.00 16
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
2,289,050 0 0.00 28
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
878,200 0 0.00 17
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
3,677,850 0 0.00 27
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
713,800 0 0.00 12
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
474,600 0 0.00 12
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,852,600 0 0.00 14
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
537,000 0 0.00 14
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
1,198,100 0 0.00 11
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
626,700 0 0.00 12
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
3,000,700 0 0.00 17
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
1,360,760 0 0.00 14
 
รวม
26,166,260 0 0.00 317