กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,281,632 93,732 2.19 45
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,093,500 256,042 12.23 55
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
1,575,940 127,376 8.08 28
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,859,110 319,306 17.18 36
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,519,450 1,246,350 49.47 22
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,554,870 275,046 17.69 24
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,589,880 982,852 27.38 37
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,045,170 230,300 11.26 55
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
1,991,620 213,495 10.72 32
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
4,894,641 43,490 0.89 50
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,788,680 498,492 10.41 38
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
3,587,780 126,100 3.51 44
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
1,588,090 147,309 9.28 25
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,471,220 0 0.00 34
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
1,633,610 231,672 14.18 35
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
1,339,280 266,207 19.88 27
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
2,432,632 82,341 3.38 26
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,199,010 167,252 7.61 25
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
5,433,770 263,589 4.85 58
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,621,310 0 0.00 31
 
รวม
53,501,195 5,570,951 10.41 727