กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนตาก
47,000 0 0.00 1
2
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
250,000 0 0.00 1
3
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
700,000 0 0.00 1
4
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
700,000 0 0.00 1
5
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
700,000 0 0.00 1
6
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
0 0 - 2
 
รวม
2,397,000 0 0.00 7