กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
7,204,630 2,756,471 38.26 113
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
16,231,095 837,456 5.16 100
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,853,100 1,204,471 31.26 67
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
3,444,000 1,006,198 29.22 59
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
3,800,200 1,186,518 31.22 43
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
3,134,100 762,688 24.34 47
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,853,000 1,299,208 33.72 41
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4,981,998 1,709,246 34.31 100
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
3,662,200 1,407,081 38.42 49
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,006,250 155,183 15.42 11
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
4,772,800 1,197,361 25.09 41
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2,414,875 965,553 39.98 19
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,951,000 488,142 16.54 34
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,511,620 578,532 23.03 23
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
4,192,170 1,278,331 30.49 58
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
3,249,000 1,215,244 37.40 56
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,027,940 1,673,696 55.28 24
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
5,235,550 1,378,726 26.33 53
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
4,505,800 984,460 21.85 52
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
5,090,800 1,094,463 21.50 41
 
รวม
89,122,128 23,179,028 26.01 1031