กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
โครงการการจัดการความรู้การบริหารจัดการขยะ
โครงการปกติ 300,000 251,375 83.79
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การขับรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,920 9,000 12.87
2
การทำผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรในท้องถิ่น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 51,060 0
3
การทำผ้าบาติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,418 0
4
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 57,760 0 0.00
5
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,120 0 0.00
6
การพิมพ์ลายบนผ้าด้วยวิธีการรีดร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 73,400 0
7
การสื่อสารทางการตลาดและการนำเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 17,500 0
8
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 45,000 0
9
เทคนิคการพิมพ์ลายด้วยวิธีบล็อกสกรีน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 30,290 0
10
เทคนิคการพิมพ์ลายบนแก้ว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 65,400 0
11
เทคนิคการสกรีนเสื้อด้วยระบบบล็อกสกรีน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 26,975 0
12
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,120 0 0.00
13
เบเกอรี่เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,120 0 0.00
14
พนักงานประกอบอาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 53,960 0 0.00
15
อาหารไทยและขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 20,702 0
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
ศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า
โครงการปกติ 178,000 0 0.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
การพัฒนาผู้พิการ
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
โครงการค่ายจริยธรรม
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
4
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทร์
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
5
พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
6
วิทยาลัยคุณธรรม
โครงการปกติ 50,000 0 0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 38,000 41,950 110.39
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและติดตามการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาอาชีพและหลักสูตรบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการปกติ 27,000 3,520 13.04
3
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 70,000 42,526 60.75
4
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 33,000 38,330 116.15
5
โครงการแผนจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 80,000 54,554 68.19
6
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณธที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF
โครงการปกติ 65,000 54,820 84.34
7
นิเทศอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 13,200 5,930 44.92
8
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานวิจัยวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 66,000 37,760 57.21
9
พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรม
โครงการปกติ 65,000 2,000 3.08
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการทำงาน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการปกติ 220,000 66,150 30.07
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โครงการวิจัย 298,000 5,040 1.69
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การจัดการองค์ความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 231,000 225,764 97.73
2
โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพังงา 4.0
โครงการปกติ 225,000 223,000 99.11
3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : บาบ๋าจังหวัดพังงา
โครงการปกติ 275,000 275,000 100.00
4
โครงการศูนย์ศึกษาอาหารวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนพังงา
โครงการปกติ 226,000 155,456 68.79
5
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านอาหาร
โครงการปกติ 265,000 224,286 84.64
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูภาษาไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 10,999 0
2
การซิ้ลค์สกรีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
3
การถักกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
4
การทำขนมเบเกอรี่โดยไม่ใช้เตาอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 11,580 128.66
5
การทำเครื่องประดับเพอรานากัน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
6
การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
7
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 0 0.00
8
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,025 0
9
การทำพวงกุญแจผ้าทำมือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 13,570 0
10
การประดิษฐ์ดอกไม้ใบยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 22,159 0
11
การผสมเครื่องดื่มเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 0 0.00
12
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 36,000 0 0.00
13
การเพ้นท์สีบนกระเป๋าผ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,780 0
14
การสร้างสื่อด้วยสมาร์ทโฟน(MOJO: สารคดีเพื่อชุมชน)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 3,870 0
15
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
16
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 16,425 0
17
ตัดผมชายเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 7,196 0
18
เทคนิคการพิมพ์ลายด้วยวิธีบล็อกสกรีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 15,698 0
19
นวดไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
20
พื้นฐานการทำขนม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 0 0.00
21
ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
22
สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 12,700 0
23
อาหารตะวันตกเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 10,137 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การโรงแรม
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 3,459,000 2,284,345 66.04