กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารจัดการขยะ
1
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 380,000 379,938 99.98
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ประกาศนียบัตร 126,600 0 0.00
2
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
4
การประดิษฐ์ตุงและโคม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 31,590 0 0.00
5
นวดไทยเพื่อสุขภาพ(พนักงานนวดไทย)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 78,750 59,860 76.01
6
เบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 132,912 109,839 82.64
7
อาหารไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 79,748 30,919 38.77
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 60,000 0 0.00
โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา
1
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
โครงการปกติ 40,000 27,523 68.81
2
โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษากับศิษย์เก่า
โครงการปกติ 20,000 19,976 99.88
3
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)และอัตลักษณ์นักศึกษา
โครงการปกติ 40,000 0 0.00
4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
5
โครงการอาสาพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการปกติ 30,000 0 0.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 26,000 892 3.43
2
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนา
โครงการปกติ 6,800 0 0.00
3
ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 108,000 140,322 129.93
4
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา
โครงการปกติ 13,000 13,000 100.00
5
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 61,000 0 0.00
6
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
7
พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 37,000 0 0.00
8
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 27,000 0 0.00
9
เสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร
โครงการปกติ 100,000 58,866 58.87
10
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
โครงการปกติ 38,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา สู่วิถีชีวิตที่ดีงาม
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่
โครงการปกติ 1,832,550 330,507 18.04
โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการปกติ 420,000 419,747 99.94
โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
1
การพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบสัก โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โครงการวิจัย 298,000 62,569 21.00
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1
การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการปกติ 400,000 144,777 36.19
2
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร
โครงการปกติ 300,000 109,004 36.33
3
โครงการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup Boot Camp
โครงการปกติ 70,000 63,725 91.04
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ศูนย์บริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดแพร่
โครงการปกติ 39,000 18,965 48.63
2
การจัดดอกไม้สดและตกแต่งสถานที่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
3
การตัดเย็บกระเป๋าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 64,920 270.50
4
การตัดลวดลายตุงและโคม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
5
การประดิษฐ์ของใช้และของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 59,350 329.72
6
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
7
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 17,830 74.29
8
การปักผ้าด้วยมือแบบพื้นบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 23,660 131.44
9
การแปรรูปอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,600 33,260 263.97
10
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,600 10,045 104.64
11
การมัดย้อมผ้าหม้อห้อม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
12
ขนมไทย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,800 24,912 86.50
13
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
14
เครื่องหอมและของชำร่วย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
15
เทคนิคการแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
16
โปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
17
โปรแกรมนำเสนองาน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 5,840 24.33
18
โปรแกรมประมวลผลคำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
19
ภาษาจีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 11,980 66.56
20
ภาษาเมืองเหนือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
21
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 0 0.00
22
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
23
ศาสนพิธีกร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 0 0.00
24
ศิลปะการตกแต่งผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 24,000 64,610 269.21
25
อาหารไทย(พื้นเมือง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 25,200 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การบัญชี
อนุปริญญา 0 0 0
3
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
4
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
5
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
6
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,432,150 2,336,836 43.02