กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
กราฟแสดงจำนวนโครงการ/หลักสูตรทั้งหมด จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ประจำปีงบประมาณ
 
กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกรายวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ                                             

ลำดับ วิทยาลัยชุมชน งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ จำนวนโครงการ/หลักสูตร
1
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
4,029,560 1,157,420 28.72 48
2
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
2,171,020 887,361 40.87 66
3
วิทยาลัยชุมชนตาก
3,286,838 1,263,132 38.43 30
4
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
2,308,610 741,190 32.11 31
5
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
2,148,090 946,958 44.08 26
6
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
2,111,870 731,007 34.61 27
7
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
3,656,400 1,324,731 36.23 48
8
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
2,456,480 1,088,400 44.31 48
9
วิทยาลัยชุมชนระนอง
2,105,040 770,673 36.61 36
10
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
6,285,800 940,630 14.96 45
11
วิทยาลัยชุมชนยะลา
6,036,740 1,551,374 25.70 53
12
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
7,505,950 1,752,842 23.35 51
13
วิทยาลัยชุมชนสตูล
2,157,440 780,325 36.17 33
14
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
1,247,560 94,694 7.59 15
15
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
2,238,120 939,724 41.99 40
16
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2,053,980 849,502 41.36 47
17
วิทยาลัยชุมชนตราด
3,492,480 730,570 20.92 26
18
วิทยาลัยชุมชนแพร่
2,406,890 991,990 41.21 36
19
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
6,484,840 2,394,498 36.92 53
20
วิทยาลัยชุมชนน่าน
2,723,350 1,093,315 40.15 36
 
รวม
66,907,058 21,030,336 31.43 795