กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
การตัดผม ซอยผม เกล้าผมสุภาพสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,500 20,500 100.00
2
การตัดเย็บชุดไต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,000 49,000 100.00
3
การถ่ายภาพและขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 19,500 100.00
4
การทอผ้าด้วยกี่เอว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 19,500 100.00
5
การทำขนมอบเบเกอรี่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 27,000 0
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
7
การเพาะเห็ดนางฟ้าแบบครบวงจร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
8
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอสีธรรมชาติ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,500 19,500 100.00
9
ช่างตัดเย็บชุดส่างลอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
10
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการปกติ 30,000 29,500 98.33
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การแลกเปลี่ยนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน
โครงการปกติ 34,950 33,848 96.85
2
โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปกติ 27,450 22,170 80.77
3
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 20,000 0 0.00
4
โครงการแนะแนวการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
5
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายละเอียด มคอ. 3 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ. 5 และการจัดทำผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ. 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 15,000 11,524 76.83
6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 30,000 6,795 22.65
7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการปกติ 51,400 50,978 99.18
8
โครงการฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษาและการนิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 10,000 0 0.00
9
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 26,000 0 0.00
10
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในเขตพื้นที่สูง
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
11
โครงการระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ MCC Online Learning (MCC-OL)
โครงการปกติ 100,000 74,332 74.33
12
โครงการศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 5,000 0 0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 682,100 682,100 100.00
2
การสร้างนวัตกรรมาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 134,400 75,950 56.51
3
โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน (low carbon tourism) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 255,600 262,534 102.71
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1
โครงการศูนย์ความรู้กินได้
โครงการปกติ 200,000 279,981 139.99
2
พัฒนาศักยภาพศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
โครงการปกติ 1,600,000 1,600,000 100.00
3
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
โครงการปกติ 500,000 500,000 100.00
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของชุมชน
1
การสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนไทใหญ่ทาวน์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการวิจัย 729,200 803,700 110.22
2
รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่งดอยช้าง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการวิจัย 184,500 110,000 59.62
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนาหลักสูตรใหม่ : หลักสูตรเกษตรสำหรับพื้นที่สูง
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
2
รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการวิจัย 80,000 80,000 100.00
3
การขายสินค้าออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 10,500 100.00
4
การขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 6,500 108.33
5
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,100 6,100 100.00
6
การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,500 9,500 100.00
7
การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,500 9,500 100.00
8
การต้องลาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 15,750 100.00
9
การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,500 9,500 100.00
10
การตัดเย็บกระเป่าผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,150 12,190 120.10
11
การตัดเย็บชุดนักเรียนชาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
12
การตัดเย็บชุดนักเรียนหญิง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
13
การตัดเย็บเสื้อไตโบราณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 20,000 20,000 100.00
14
การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,800 7,800 100.00
15
การทำขนมจีนเส้นแห้งสูตรโบราณบ้านแม่ของ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 13,200 100.00
16
การทำขนมแบบนึ่ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,000 0 0.00
17
การทำขนมอบ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,250 16,250 100.00
18
การทำข้าวแต๋น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,500 9,500 100.00
19
การทำตุ๊กตาไทใหญ่(โต)ด้วยเซรามิก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,000 34,000 100.00
20
การทำสบู่สมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,500 10,500 100.00
21
การทำหมอนสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 12,000 12,000 100.00
22
การทำหุ่นคนด้วยโครงไม้ไผ่สืบทอดภูมิปัญญาไทใหญ่
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 34,000 34,000 100.00
23
การทำอาหารว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 15,750 100.00
24
การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งและพวงหรีด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,000 6,900 115.00
25
การปลูกผักโรงเรือนด้วยเทคโนโลยี Led Growlight
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,000 21,000 100.00
26
การแปรรูปสมุนไพรจากไพล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
27
การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 15,750 100.00
28
การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ลูกเนียงป่า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 18,000 18,000 100.00
29
การเย็บกระเป๋า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,500 15,500 100.00
30
การเย็บผ้าห่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 8,800 100.00
31
การเย็บเสื้อคลุม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,250 16,250 100.00
32
การสร้างเว็บไซต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,100 6,100 100.00
33
การสานตะกร้าพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 15,750 100.00
34
การสานตะกร้าพลาสติก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 15,750 100.00
35
การออกแบบตราสินค้าและสร้างเพจขายของออนไลน์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 7,800 7,800 100.00
36
การออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,000 15,000 100.00
37
การออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,500 9,500 100.00
38
การออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 9,000 9,000 100.00
39
งานปักลูกเดือยบนกระเป๋าใส่เหรียญ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,000 8,000 100.00
40
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 15,750 100.00
41
ช่างตัดผมชาย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 15,750 0 0.00
42
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 9,000 105.88
43
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 9,000 105.88
44
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาสำหรับเด็ก (Plearn English)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 8,500 100.00
45
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ กพ.
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 8,500 100.00
46
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,800 17,960 106.90
47
สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 9,000 105.88
48
สร้างพ่อแม่สองภาษา (ฺBilingual Parents)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,500 0 0.00
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
5
เทคโนโลยีการเกษตร
อนุปริญญา 0 0 0
6
สาธารณสุขชุมชน
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 5,617,100 5,517,762 98.23