กราฟแสดงจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ/หลักสูตร
ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร ประเภท งบประมาณในการดำเนินงาน (บาท) งบประมาณที่ใช้ (บาท) คิดเป็นร้อยละ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 181,450 181,450 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 294,025 294,025 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 44,175 44,175 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 208,525 208,525 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 416,100 416,100 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 65,550 65,550 100.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 171,900 171,900 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 298,800 298,800 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 47,700 47,700 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 232,200 232,200 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 395,100 395,100 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 68,400 68,400 100.00
ค่าจัดการเรียนการสอน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 935,900 935,900 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 1,516,550 1,516,550 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 302,250 302,250 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 1,426,750 1,426,750 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 2,847,000 2,847,000 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 448,500 448,500 100.00
ค่าหนังสือเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 382,000 382,000 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 619,000 619,000 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 93,000 93,000 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 439,000 439,000 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 876,000 876,000 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 138,000 138,000 100.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
1
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาการบัญชี
เรียนฟรี 15 ปี 87,860 87,860 100.00
2
พาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เรียนฟรี 15 ปี 142,370 142,370 100.00
3
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เรียนฟรี 15 ปี 21,390 21,390 100.00
4
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เรียนฟรี 15 ปี 100,970 100,970 100.00
5
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์
เรียนฟรี 15 ปี 201,480 201,480 100.00
6
อุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรียนฟรี 15 ปี 31,740 31,740 100.00
โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
1
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน
ประกาศนียบัตร 123,150 0 0.00
2
โครการพัฒนาหลักสูตรเพื่่อรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
โครงการปกติ 200,000 200,000 100.00
3
การขยายพันธ์ุพืช
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,812 64,068 280.85
4
การขับรถยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 47,964 48,300 100.70
5
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,728 60,000 263.99
6
การซอยผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 19,645 0
7
การซอยผม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
8
การทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,060 46,255 219.63
9
การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,060 50,935 241.86
10
การเสริมสวยทรงผมสตรี
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 42,120 22,260 52.85
11
ช่างซ่อมเครื่องใช้ประเภทให้ความร้อน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,080 7,940 28.28
12
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 61,800 34,310 55.52
13
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 66,000 0 0.00
14
ช่างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 9,000 0
15
ช่างบริการรถจักรยานยนต์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 35,100 18,532 52.80
16
ช่างเฟอร์นิเจอร์จากถังแกลลอน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,530 0 0.00
17
ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงกรุไม้อัด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 49,625 0
18
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 34,180 0
19
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 36,730 0
20
บัญชีธุรกิจบริการ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,380 0 0.00
21
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 28,074 15,600 55.57
22
สวัสดิภาพในการดำรงชีวิต
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,543 0 0.00
23
สุขภาพอนามัยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 10,517 0 0.00
24
อาหารเชื่อมและแช่อิ่ม
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,232 11,920 106.13
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการปกติ 100,000 100,000 100.00
โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
1
การพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการสร้างนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอน
โครงการปกติ 50,000 50,000 100.00
2
โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการปกติ 20,000 20,000 100.00
3
โครงการนิเทศการเรียนการสอน
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
4
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
5
พัฒนาแนวปฏิบัติที่ีดีและการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 85,000 85,000 100.00
6
พัฒนาผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา
โครงการปกติ 40,000 40,000 100.00
7
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพพร้อมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 30,000 32,500 108.33
8
พัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่ครูมืออาชีพ
โครงการปกติ 113,000 113,000 100.00
9
พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปสู่มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 30,000 30,000 100.00
10
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการปกติ 4,000 4,000 100.00
11
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการปกติ 81,600 81,600 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
โครงการปกติ 47,000 47,000 100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการปกติ 142,900 142,900 100.00
โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
1
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
โครงการปกติ 750,000 750,000 100.00
โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
1
การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้บริสุทธิโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเกษตรปลอดสารพิษในตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โครงการวิจัย 50,000 50,000 100.00
2
การพัฒนาต้นแบบโคมไฟนอกอาคารพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านหนองแขม หมู่๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โครงการวิจัย 50,000 50,000 100.00
3
การจักสานเส้นพลาสติกเพื่อธุรกิจ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 22,000 59,760 271.64
4
การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 1,950 0
5
การแต่งหน้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 19,800 5,639 28.48
6
การถนอมอาหาร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 18,020 109.21
7
การถักเปลญวน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 16,065 97.36
8
การทำขนมอบเบเกอรี่(คุ้กกี้)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 6,789 58.78
9
การทำน้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 13,200 0 0.00
10
การนวดประคบสมุนไพร
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 3,600 0
11
การนวดแผนไทยเบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 6,555 0
12
การนวดมือและฝ่าเท้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 21,450 12,645 58.95
13
การผลิตดินผสมพร้อมปลุก
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 9,720 29.45
14
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 6,000 0
15
ขนมไทย(ลูกคุณทองแดง)
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 33,000 14,170 42.94
16
ขนมไทยในพิธีมงคล
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 8,773 53.17
17
ขนมไทยใบตองห่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 49,500 16,840 34.02
18
ขนมไทยแห้ง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 8,526 51.67
19
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 6,000 36.36
20
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 8,550 0
21
งานผูกผ้า
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 69,300 44,842 64.71
22
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 2,400 36.36
23
ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
24
ช่างปะยาง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 5,840 35.39
25
เทคนิคการชั่ง - ตวง - วัด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 8,800 0 0.00
26
เทคนิคการซ่อมลำโพงและการประกอบตู้ลำโพง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
27
เทคนิคการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 44,000 11,000 25.00
28
อาหารถนอมประเภทผักดอง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 6,600 3,057 46.32
29
อาหารไทยภาคกลางประเภทแกง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 11,550 0 0.00
30
อาหารว่างประเภททอด
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 7,215 43.73
31
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 0 0 0
32
อาหารว่างประเภทน้ำ
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
33
อาหารว่างประเภทปิ้ง-ย่าง
พัฒนาทักษะอาชีพ/ฝึกอบรม 16,500 0 0.00
หลักสูตร ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
1
การบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
3
เทคนิคเครื่องกล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
4
เทคนิคโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
5
ไฟฟ้ากำลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
6
อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 0 0
หลักสูตรอนุปริญญา
1
การจัดการทั่วไป
อนุปริญญา 0 0 0
2
การปกครองท้องถิ่น
อนุปริญญา 0 0 0
3
การศึกษาปฐมวัย
อนุปริญญา 0 0 0
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อนุปริญญา 0 0 0
รวม 15,975,185 15,712,941 98.36